Bjørkelia hyttefelt - reguleringsendring - offentleg høyring

Planutvalet vedtok i møte 11. september 2018 i sak 014/18 å legge framlegg til reguleringsendring for Bjørkelia hyttefelt ut til offentleg ettersyn jf. PBL § 12-10.

Framlegg til reguleringsplan, samt andre relevante dokument er tilgjengeleg her.

Frist for innsending av merknader er sett til 31. oktober 2018, og skal sendast; 

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Eller e-post: postmottak@hoyange.kommune.no

Om spørsmål ta kontakte med Jostein Nyland på tlf. 5771 1531/mob. 9921 9390 eller på e-post jostein.nyland@hoyanger.kommune.no.