Bustad og hyttefelt Ikjefjord - offentleg ettersyn

Planutvalet vedtok i møte 04.06.2019, sak 006/19 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §12-10.

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Frist for å komme med merknader til planframlegget er sett til 5. september 2019.

Ev. merknadar skal sendast til;
Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta kontakt med underteikna på tlf. 57711547/mob. 99219397, ev. leiar for Plan og forvaltning Jostein Nyland på tlf. 57711531/mob. 99219390.