Detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan og bygningslova §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslova kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Vestland. Ein eventuell klage vert å sende skriftleg til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller til postmottak@hoyanger.kommune.no innan 3 veker etter kunngjering av vedtak.