Detaljreguleringsplan for Vadheim nord - høyring

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Frist for å komme med merknadar til planframlegget er sett til 23. april 2018.

Ev. merknadar skal sendast til;
Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger

Ev. e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 57711547, eller leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland på tlf. 57711531.