Detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum - høyring

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 005/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Frist for å komme med merknadar til planframlegegt er sett til 23. april 2018.

Eventuelle merknadar skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 57711547 eller mob. 99219397.