Eigedomsskatt -krav om omtaksering av eigedom 2019

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med Lov om eigedomsskatt til kommunane og vedtekter godkjent av kommunestyret.

Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne takseringane ligg føre ein av dei følgjande grunnane:

a) eigedomen er delt

b) bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller

c) det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. Jfr. ny esktl §8a-3(5)

 

Krav om omtaksering må sendast Eigedomsskattekontoret innan 01.11.2018.

Omtaksering vil skje januar/februar 2019.

 

Eigedomsskattekontoret