Koronavirus - Covid 19

Status pr 04.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Unntak frå besøksforbod i sjukeheim/omsorgsbustad

I tillegg til utandørs besøk opnar Høyanger kommune opp for besøk i sjukeheim/omsorgboligar på anviste besøksrom.

Pårørande kan ta kontakt med sjukeheim/omsorgsbustader for nærare avtale.

Under covid-19 pandemien har det vore innført adgangskontroll og allmenn besøksstopp i alle offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar og fellesareal i omsorgsbustader i landet.

Tiltaka har vore innført for å beskytte sårbare pasientar. Samtidig kan fråvær av besøk medføre stor lidingar for pasientar og pårørande.

Det er difor behov for ei vurdering av korleis vi kan ivareta livskvaliteten til desse gruppene, herunder sikre høve for aktivisering og sosial kontakt, både generelt og med pårørande spesielt, på kort og på lengre sikt. Det er viktig å finne gode løysingar som ivaretek både smittevern i helse- og omsorgsinstitusjonar og pasientane, brukarane og deira pårørande.