Vedtak detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt Ikjefjord

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2019, i sak 082/19, detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt i Ikjefjord jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan og bygningslova §§1-9 og 12-12, samt forvaltningslova kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Vestland. Ein ev. klage skal sendast skriftleg til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller til postmottak@hoyanger.kommune.no innan 3 veker etter kunngjering.

Om spørsmål ta kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på tlf. 577 11547 eller mob. 992 19 397.