Vedtak - mindre endring av reguleringsplan for bustadfelt på Nedre Hovland

Rådmann gjorde i delegert sak (saksnummer 245/18) følgjande vedtak; Mindre vesentleg reguleringsendring av detaljplan for bustadfelt på Nedre Hovland blir vedteke jf. Plan og bygningslova § 12-14.

Relevante dokumenter er tilgjengeleg her.

Vedtak kan, etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no.