Omsorgstenester

Har du behov for omsorgstenester kan du få hjelp hos kommunen. Desse tenestene kan vere stell, tilsyn og praktisk hjelp i heimen, men også andre daglege gjeremål. 

Heimehjelp og heimesjukepleie

Høyanger kommune har eit mål om at eldre brukarar skal få bu heim så lenge som mogeleg ved å nytte heimehjelp og/eller heimesjukepleie.

 

Andre tenester:

 

Søknadsskjema for pleie - og omsorgstenester (PDF, 51 kB)