Leige av gras- og kunstgrasbane

Målgruppe

Skular, lag og organisasjonar, andre

Beskriving

Følgjande gras- og kunsgrasbaner kan leigast for trening, arrangement osv:

 

  • Grasbane i Høyanger: 105 x 65
  • Kunstgrasbane Høyanger: 100 x 64 meter

Pris

Måndag – fredag: kr 275 pr. bane laurdag, sundag, heilagdagar: kr 550 pr. bane. Pris inkluderer garderobe.

Handsaming

Vedtak vert gjort av bygg- og eigedomssjef.

Klage

Klagefristen er 3 veker. Klagen skal stilast til formannskapet og vil bli handsama på nytt av fagavdeling bygg- og eigedom. Opprettheld fagavdeling bygg- og eigedom vedtaket, blir saka oversendt formannskapet for endeleg avgjerd.

Rettleiing

Ta kontakt med Banemeister telefon 57 71 23 90 / 992 19 418. Munnleg avtale pr. telefon er å foretrekke. Skriftleg søknad kan sendast Høyanger kommune v/Fagavdeling Bygg og eigedom. Informer om: - Kva bane ein ønskjer å bruke - Dato og tidspunkt på dagen - Type aktivitet og ca. antal brukarar - Kven som søkjer. Ein føreset at større brukargrupper samordnar søknaden – idrettslag osv.