Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Leige av gras- og kunstgrasbane

Målgruppe

Skular, lag og organisasjonar, andre

Beskriving

Følgjande gras- og kunsgrasbaner kan leigast for trening, arrangement osv:

 

  • Grasbane i Høyanger: 105 x 65
  • Kunstgrasbane Høyanger: 100 x 64 meter

Pris

Måndag – fredag: kr 275 pr. bane laurdag, sundag, heilagdagar: kr 550 pr. bane. Pris inkluderer garderobe.

Handsaming

Vedtak vert gjort av bygg- og eigedomssjef.

Klage

Klagefristen er 3 veker. Klagen skal stilast til formannskapet og vil bli handsama på nytt av fagavdeling bygg- og eigedom. Opprettheld fagavdeling bygg- og eigedom vedtaket, blir saka oversendt formannskapet for endeleg avgjerd.

Rettleiing

Ta kontakt med Banemeister telefon 57 71 23 90 / 992 19 418. Munnleg avtale pr. telefon er å foretrekke. Skriftleg søknad kan sendast Høyanger kommune v/Fagavdeling Bygg og eigedom. Informer om: - Kva bane ein ønskjer å bruke - Dato og tidspunkt på dagen - Type aktivitet og ca. antal brukarar - Kven som søkjer. Ein føreset at større brukargrupper samordnar søknaden – idrettslag osv.