Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Leige av gras- og kunstgrasbane

Beskriving

Følgjande gras- og kunsgrasbaner kan leigast for trening, arrangement osv:
-Grasbane i Høyanger: 105 x 65

-Kunstgrasbane Høyanger: 100 X 64 meter

Målgruppe

Skular, lag og organisasjonar, andre

Pris

Måndag – fredag: kr. 275 pr. bane
Lørdag, søndag, heilagdagar: kr. 550 pr.bane
Pris inkluderer garderobe

Handsaming

Vedtak vert gjort av bygg- og eigedomssjef

Klage

Klagefristen er 3 veker. Klagen skal stilast til formannskapet og vil bli handsama på nytt av fagavdeling bygg- og eigedom. Opprettheld fagavdeling bygg- og eigedom vedtaket, blir saka oversendt formannskapet for endeleg avgjerd.

Rettleiing

Ta kontakt med Banemeister telefon 57 71 23 90/992 19 418.

Munnleg avtale pr. telefon er å foretrekke.
Skriftleg søknad kan sendast Høyanger kommune v/Fagavdeling Bygg og eigedom. Informer om:
-Kva bane ein ynskjer å bruke
-Dato og tidspunkt på dagen
-Type aktivitet og ca. antal brukarar
-Kven som søkjer

Ein føreset at større brukargrupper samordnar søknaden – idrettslag osv.