• Varsel om oppstart av pla..
  Sjå vedlegg nedanfor.Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;Norconsult AS v/Ann...
 • Arbeid på vassnettet - Hø..
  Grunna reparasjon av brot på hovudvassleidningen i Høyanger sentrum, vil det i dag, 29. juni 2018, bli utført spyling...
 • SANKTHANS-/JONSOKBÅL
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skogmark utan løyve frå kommunen. Men...
 • Varsel om planoppstart - ..
  Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf. plan- og bygningslova §§12-3 og 12-8. Planområdet ligg i...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...
Denne artikkelen er mellombels tom.