• SANKTHANS-/JONSOKBÅL
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skogmark utan løyve frå kommunen. Men...
 • Varsel om planoppstart - ..
  Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf. plan- og bygningslova §§12-3 og 12-8. Planområdet ligg i...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...
 • Råd om vatning i hagen
  Det vil kunne oppstå kapasitetsproblem på ein del vassverk i periodar med behov for hagevatning. Når mange abonnentar...
 • Vedtak - mindre endring a..
  Rådmann gjorde i delegert sak (saksnummer 245/18) følgjande vedtak; Mindre vesentleg reguleringsendring av detaljplan...
Denne artikkelen er mellombels tom.