Tilskot - prosjektmidlar kultur og folkehelse

Anita Nordheim Utval for kultur og folkehelse fordeler ein tilskotspott til ulike prosjekt to gonger årleg.

 

På denne ordninga kan organisasjonar og personar søke om tilskot til ulike kultur- eller folkehelse-prosjekt/tiltak. Utvalet prioriterer fordeling av midlane, som skal gå til gode kultur og folkehelseprosjekt i Høyanger kommune. Summen utvalet har til fordeling, kan bli justert gjennom det årlege budsjettvedtaket i kommunestyret. Dette vert annonsert. 

Frist for innsending av søknad:

- for vårhalvåret, 1. mars kvart år 
- for hausthalvåret, 10. september kvart år

 

Til digitalt søknadsskjema  

Obs! Digitalt skjema blir opna 19.08.22