Ledige stillingar

Søkje jobb i Høyanger kommune

Sjekk våre ledige stillingar om det er noko av interesse for deg.

Våre ledige stillingar finn du på nettstaden til Easycruit

Om å søke jobb i Høyanger kommune

Høyanger kommune har ikkje høve til å ta imot opne søknader, men ønskjer deg velkommen til å søke på alle utlyste stillingar. Ledige stillingar legg vi ut på Easycruit. I tillegg vert det sett inn annonse i lokalavisa og lagt ut på NAV og Framtidsfylket.

Slik søker du på utlyste stillingar i Høyanger kommune

  • Registrer deg som brukar i Easycruit
  • Registrer CV og send søknad elektronisk. Opplysningane du legg inn her danner grunnlag for utvida søkjarliste.
  • I tillegg kan du kan legge inn CV-en din både frå fil og sosiale media og dette vert eit supplement til den manuelt registrerte CV.

Er du allereie registrert som brukar I Easycruit, loggar du deg inn med brukarnamn og passord. Du treng ikkje å registrere ny CV for kvar gang du søkjer ein jobb i Høyanger kommune.  Du brukar den CV'en du har lagt inn i Easycruit og skriv ein kortfatta søknadstekst i tillegg. Du kan sjølv slette din CV når du ikkje lenger ønskjer å ha den liggande i CV-basen vår.


Høyanger kommune skifta søknadsportal 17. juni 2020

Du kan difor ikkje gjenbruke søknader og CV som var lagt inn i den gamle søknadsportalen.

Offentleg søkjarliste

Vi gjer merksam på at opplysningar om kven som søkjer kan bli gjort offentlege sjølv om nokon av dei har oppmoda om ikkje å bli førde opp på søkjarlista, jf. offentleglova § 25. Du vil i så fall verte kontakta på førehand.

Politiattest

Ei rekkje stillingar krev at du viser fram politiattest før tiltreding. Du treng ikkje vise fram slik attest når du søkjer, men før du tek til i stillinga. Arbeidsavtale vert skrive med atterhald om at tilfredsstillande politiattest kan visast fram før tiltreding i stillinga.

Du treng politiattest dersom du søkjer stilling innan barnevern, brannvern, helsepersonell som arbeider med born, utviklingshemma eller skal oppnemnast som representant for mindreårige asylsøkjarar, barnehage, skulefritidsordning og grunnskulen.

Du søkjer om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider eller sender inn søknadsskjema på papir til politiet. Du kan bruke tilsendt arbeidsavtale som dokumentasjon, eller vi sender deg ei stadfesting på føremålet med attesten. Ein politiattest kan ikkje vere eldre enn 3 månader.

Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.


Om Høyanger

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Vestland fylke. Kommunen er ein kraft- industri og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog. Kommunen har ca 4100 innbyggjarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett. Det er idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar. Det er snøggbåtsamband sørover til Bergen og nordover til Florø og Måløy, og bussamband til Førde, Sogndal, Bergen, Oslo og Trondheim.Køyretida med privatbil til Førde er omlag ein time frå Høyanger. Næraste flyplass er Førde Lufthamn Bringeland (køyretid med privatbil om lag 45 minutt).

Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

Publisert 14.02.2020

Høyanger barnevernteneste treng besøksheimar for barn og unge. Ta kontakt med oss om du er interessert i slike  oppdrag og vil høyre meir om kva det inneber. Kvart oppdrag er individuelt tilpassa kvart enkelt barn sitt behov for besøksheim, men ei helg i månaden er gjerne vanleg fekvens. Oppdrag som besøksheim vert lønna med arbeidsgodtgjerlse og utgiftsgodtgjersle.

Ta kontakt med barnevernleiar Ingvill Auganæs på mobil 99 21 9374.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.