Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Ledige stillingar
Publisert 22.03.2017
Lavik helsesenter

Open omsorg Lavik er lokalisert i Lavik Helsesenter. Ein yter heimebaserte tenester til om lag 60 brukarar i Lavik og Vadheim. PU gjev tenester til psykisk utviklingshemma i husvære knytta til helsesenteret i Lavik. Arbeidet inneber miljøarbeid med tilrettelegging av deltaking i daglege aktivitetar og arbeid. Vi har ledig 100% fast stilling frå snarast. Stillinga inneber turnusarbeid/3.kvar helg.

Publisert 22.03.2017
Byporten med Bytorget

Tenesteområde plan og utvikling er organisert i to einingar, plan og forvaltning og drift og vedlikehald. I personalgruppa inngår bl.a. sivilingeniør/ ingeniørar, naturforvaltar, samfunns- og naturgeografar, sivilagronom, jurist. Vi er lokalisert med arbeidsstad i moderne kontorlokale i det nyleg renoverte Høyanger rådhus.Tenesteområdet har stor aktivitet med mange spanande prosjekt på gang og vil vere involvert i fleire utviklingsprosjekt dei næraste åra. Arbeidsmiljøet er godt og vi vektlegg å arbeide i samansette tverrfaglege team. Vi ynskjer å styrke kompetansenivået innan prosjektgjennomføring og prosjektleiing og har ledig 100% stilling som prosjektingeniør/bygningsingeniør.                            

 

Publisert 22.03.2017
Utsyn frå Hålandsnipa

Tenesteområde plan og utvikling er organisert i to einingar, plan og forvaltning og drift og vedlikehald. I personalgruppa inngår bl.a. sivilingeniør/ ingeniørar, naturforvaltar, samfunns- og naturgeografar, sivilagronom, jurist. Vi er lokalisert med arbeidsstad i moderne kontorlokale i det nyleg renoverte Høyanger rådhus. Vi har ledig 100% fast stilling som GIS-ansvarleg knytt til eininga plan og forvaltning.

Publisert 17.03.2017
Høyanger helsesenter

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg. Vi har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar med vidareutdanning innan rus/psykisk helsearbeid frå 01.09.17. Stillinga inneber arbeid både ved psykiatritenesta         
                          og
open omsorg Høyanger.    

Publisert 17.03.2017
Legekontor Høyanger

Høyanger helsesenter har 5 unge kommunelegar som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjordal og Lavik. Kontoret har 3 helsesekretærar, sjukepleiar og laboratorium med bioingeniør. Vi har moderne IKT-system og har eit godt arbeidsmiljø. Vi har ledige 60% stilling som helsesekretær - vikariat. 

Publisert 14.03.2017
Høyangerbadet fasade

Ved Høyangerbadet treng vi ferievikarar i to periodar sommaren 2017. Veke 25-28 og veke 29-32 (2 personar i kvar av periodane).

Publisert 23.02.2017

Høyanger kommune tilbyr ungdom mellom 16 – 18 år sommarjobb i 2 veker sommaren 2017.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

 
 
Login for redigering