Koronavirus - Covid 19

 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 22.02.2021

I samsvar med Eigedomsskattelova §§14 og 15 og Høyanger kommune sine vedtekter for eigedomsskatt, vert det med dette kunngjort at lista over utskrive eigedomskatt for 2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Lista vert lagt ut i resepsjonen på Høyanger Rådhus frå 22.02.2021.
Eigar kan klage på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten. Dette fylgjer av Eigedomsskattelova §19.

Ei eventuell klage må sendast til:
Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, eller postmottak@hoyanger.kommune.no innan 6 veker frå utlegginga.
 
Eigedomsskattekontoret
 

Publisert 19.02.2021

Regjeringa vidarefører stort sett dei nasjonale smitterverntiltaka fram til midten av mars.

Her er nokre av endringane som gjeld frå 23. februar:


- Skjenkestopp kl 22:00

- Opnar opp for idrettsarrangement og konkurranse for barn og unge under 20 år i eigen kommune, med maks 50 deltakarar

- Endrar kravet om fastmonterte seter, dette betyr blandt anna at ein kan ha gravferd med inntil 100 personar, på faste tilviste plassar. 

 

Publisert 16.02.2021

 

 

Ved BUA Høyanger kan du komme å låne gratis sport- og friluftsutstyr.  Hovudmålgruppa er barn og unge, og BUA står for barn og unge i aktivitet. Men ALLE kan låne utstyr så lenge ein er over 18 år og har registrert adresse i Norge.

Publisert 12.02.2021

I 2019/2020 vart det utført ein gjennomgang av dagens helse- og omsorgstenester i Høyanger kommune, og ein analyse av behovet for tenester i kommunen i framtida. 

Publisert 05.02.2021

Beredskapsleiinga, i samråd med kommuneoverlegen, tilrår at det lokalt i Høyanger kommune opnast for fritidsaktivitetar for vaksne over 20 år, frå og med 8. februar 2021.

  • Vi oppmodar om at ein ikkje kryssar kommune-grenser for å delta i aktivitetar.
  • Ved lokalt smitteutbrot vil det igjen kunne stengast på kort varsel.
Publisert 29.01.2021
NAV-logo

Er du permittert eller utan arbeid og har ikkje fullført vidaregåande opplæring? No får du sjansen til å skaffe deg vitnemål eller fagbrev gratis.

Publisert 19.01.2021

Kommunalsjef helse og omsorg, Ingunn Indrebø, har sin siste arbeidsdag i Høyanger kommune i dag. 
Indrebø har vore tilsett hos oss sidan 2018 og skal no starte i jobb hos Helse Førde. 
Vi takkar for innsatsen i dei åra Ingunn Indrebø har vore her og ønskjer ho lukke til vidare! 

 

Publisert 13.01.2021

Det å kome seg ut i frisk luft er viktig både for den psykiske og fysiske helsa. Difor lanserer Norsk Friluftsliv kampanjen #1omdagen, der det norske folk blir oppfordra til å kome seg ut av døra minst ein gong om dagen.

 

Kvifor #1omdagen?

Norsk Friluftsliv har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å bidra til å inspirera det norske folk til å kome seg ut i naturen, som eit grep for å ivareta den psykiske og fysiske helsa under koronapandemien. For mange er dei vanlege grunnane til å kome seg ut no forsvunnen, når ein ikkje lengre reiser til jobb eller på besøk til venar, til fritidsaktivitetar og liknande.

Vi ønskjer å minne om at sjølv om mykje no er stengt, er naturen framleis er open – og håpar at hugseregelen #1omdagen kan gje mange ein ny grunn og motivasjon til å koma seg ut. Forsking visar at berre 10 minutt i grøne omgjevnader senker stressnivået, og gjer at vi føler oss betre.

Fotograf @friluftsflokken, Instagram.