Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 
Nyhende
Publisert 26.03.2020

Hydro følger regelverk frå Folkehelseinstituttet, Kystverket, Transportørar, samt eigne interne krav.

 

Når det gjeld båtmannskap, får ikkje desse gå i land, med unntak av naudsituasjonar som t.d sjukdom. Ved slike høve skal ambulanse tilkallast. Før båten kjem til Høyanger, får Hydro informasjon via agent om tilstanden på mannskap og skip. Det er ingen fysisk kontakt mellom personalet på Hydro og båtmannskapet når båten ligg til kai.

 

 

Publisert 26.03.2020

Regjeringa har innført forbod mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune. Kommunane har ikkje høve til å gi dispensasjon.

Publisert 25.03.2020

Høyanger kommune bruker UV-stråling på vassverka for å desinfisere drikkevatn som vert sendt ut til innbyggarane (springvatnet). Dette er ein effektiv metode til å ta knekken på bakterie og virus.

 

 

Publisert 24.03.2020

Nye moglegheiter for kontakt med  pårørande ved sjukeheimane våre.

 

Førre veke tok sjukeheimane i bruk nettbrett med pasientane.  Dei får no høve til å sjå og prate med sine pårørande .

Dette er eit positivt tiltak i ei utfordrande tid. Både pasientar og pårørande set pris på den nye moglegheita for kontakt.
 

Dette opnar og  for nye møte med familie og kjente både nær og fjern.

 

 

Publisert 23.03.2020

Vi oppmodar om at flest mogleg følgjer råda vi har gitt før om å nytte seg av dei elektroniske løysingane på nav.no - også for å søkje om økonomisk stønad.

Publisert 20.03.2020

Sentralidrettsanlegget inkludert Tufteparken blir frå i dag, stengt, som førebyggande tiltak for å hindre koronasmitte. Området blir fysisk avsperra.

Publisert 19.03.2020

For å avhjelpe likviditetssituasjonen for næringsdrivande og permitterte kan dei som er ramma av innskrenkingane i samband med koronautbrotet sende ei melding til Høyanger kommune, postmottak@hoyanger.kommune.no, og merke den med økonomikontoret, så vil vi gi utsetting med betaling av 1. termin kommunale avgifter, til i første omgang 15.8.2020. Faktura blir sendt ut i slutten av mars månad.

Publisert 18.03.2020

Regjeringa har kome med retningslinjer om fritak for betaling av barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengt grunna koronautbrotet.
Vi ber om at utsendt faktura for mars blir betalt, vi avreknar tilgodebeløpet for april og utover. Har du spørsmål om dette, kan du snakke med styraren i barnehagen eller rektor/dagleg leiar for SFO.

 

Publisert 16.03.2020

 Høyanger kommune bur seg på ein situasjon der mange vil bli sjuke av koronaviruset. Det vert gitt ekstra opplæring, og ein kartlegg kva personell og kva kompetanse dei har. Omsorgstenesta har tett dialog med kommuneoverlege, sjukeheimslege og kommuneleiinga. Vi følgjer generelle råd og informasjon frå folkehelseinstituttet.