Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 16.11.2020

Reise frå eit område med mykje smitte til eit område utan/lite smitte utgjer risiko for spreiing. Hugs at dei første 10 dagane etter ei reise har du høgare risiko for å vere smitta, sjølv om du føler deg frisk. 

Publisert 16.11.2020

Kven kan søkje

Offentlege instansar, private aktørar og friviljuge aktørar vil kunne søkje om tilskot.

Publisert 06.11.2020

Sosial kontakt

• Oppmoding om at alle i dei kommande vekene i størst mogleg grad held seg heime og har avgrensa sosial kontakt med andre menneske. 

• Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der det ikkje har vore  ein meter avstand, bør halde to meter avstand til folk i risikogruppa. 

Reise

• Unngå unødvendige innanlandsreiser. Unnatak frå dette er arbeidsreiser som vurderast som nødvendige og reiser til fritidseigendomar som kan gjennomførast utan kontakt med andre. 

Publisert 21.10.2020

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjent av kommunestyret.

Publisert 08.10.2020

Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk i sjukeheimar og omsorgsbustadar, men besøk må alltid avtalast på førehand.

Besøkande som har vore på reise i Noreg

Smittesituasjonen i Noreg kan utvikle seg raskt og kva område som har auka smitte med covid-19 vil endre seg. Det er framleis auka smitte med covid-19 i enkelte område i Noreg. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i sjukeheim og i omsorgsbustadane vert utsett for smitte. Det vert difor innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i område med mykje smitte.

Pårørande eller andre som har vore på reise i områder som er raude kan ikkje komme på besøk i omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst.

Publisert 29.09.2020

Visste du at eldre er meir utsett for å dø i brann? Torsdag 1. oktober er det FNs eldredag. Bruk anledninga til å ta ein prat om brannsikkerheit med bestemor og bestefar.
Høyrer bestemor røykvarslaren som piper i rommet ved sida av? Kva med bestefar, kjem han seg ut om det oppstår ein naudssituasjon, om han ikkje kan bruke utgangsdøra? Nedsett høyrsel og dårlig mobilitet kjem med alderen. Dette gjer eldre menneske særlig utsett ved brann. Faktisk har personar over 70 år fire til fem gangar så høg risiko for å omkomme i brann samanlikna med resten av befolkninga

Publisert 25.09.2020

Havet er fantastisk. Det er lungene til jorda, og det har gjeve liv til alt levande på planeten vår. Men no er havet truga. Åtte millionar tonn plast hamnar i havet, kvart einaste år. Plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men også oss menneske. Med konkrete tiltak der problema er størst skal årets TV-aksjon ta plastproblemet ved rota. Saman skal vi redusere plastutsleppa og ta vare på verdshava.

Publisert 18.09.2020

Vi registrerer at det er uro om det er trygt for helgevikarar frå område med høg smitte å arbeide i helse. Høyanger kommune har rutinar for korleis vi vurderer om helgevikarar kan møte på arbeid eller ikkje. Vi utfører ei pre-screening av våre helgevikarar og utfører covid-19 test før dei kjem inn i våre einingar. Prøvesvar skal foreligge før dei kjem inn i arbeid.

Vi har tett dialog med helgevikarane og legg opp til ein låg terskel for å kontakt leiar ved det minste symptom, eller mistanke om at ein kan vere smitta.

 

Publisert 10.09.2020

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt ut på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Publisert 25.08.2020
 
 
Her er oversikt over bl.a. planleggingsdagar gjennom barnehageåret 2020/2021.