Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 18.09.2020

Vi registrerer at det er uro om det er trygt for helgevikarar frå område med høg smitte å arbeide i helse. Høyanger kommune har rutinar for korleis vi vurderer om helgevikarar kan møte på arbeid eller ikkje. Vi utfører ei pre-screening av våre helgevikarar og utfører covid-19 test før dei kjem inn i våre einingar. Prøvesvar skal foreligge før dei kjem inn i arbeid.

Vi har tett dialog med helgevikarane og legg opp til ein låg terskel for å kontakt leiar ved det minste symptom, eller mistanke om at ein kan vere smitta.

 

Publisert 15.09.2020

Fysisk aktivitet er bra for den psykisk helsa, av den grunn har helse og oppvekstfag ved Høyanger vgs. laga til ulike orienterings- og rebusløyper i Høyanger, med ulik vanskegrad. Alle har mogelegheit til å prøve ut ei eller fleire av løypene, om du er ung eller eldre, dårleg til beins eller kjempe sprek. Vi trekker ut ti heldige vinnarar som får flotte premiar!

Det vil høyre til eit kart til nokre av løypene, og  til andre må du bruke mobiltelefon. Kart kan du skrive ut sjølv eller få utdelt i resepsjonen på rådhuset.

Løypene utan kart er lagt opp til at du skal bruke mobiltelefonen din. Du vil få gps-koordinatar til fyrste post, så vil du få nye koordinatar undervegs i løypa. Koordinatane legg du inn i nettlesaren på mobilen eller i eit kart app, for eksempel Google maps.

Undervegs i løypa vil du finne ulike bokstavar, desse skal du setje saman til ord eller setning. Når du har funne svaret, kan du sende løysinga i innboks på Høyanger kommune si facebookside, ei melding per. deltakar (eller levere i postkassa på utsida av rådhuset.) Hugs namn og telefonnummer til den som deltek.

Ta gjerne bilete undervegs, vi vil bli veldig glad om du brukar emneknaggen #komdeguthøyanger om du legg ut bilete på sosiale media.

 

Publisert 10.09.2020

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt ut på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Publisert 25.08.2020
 
 
Her er oversikt over bl.a. planleggingsdagar gjennom barnehageåret 2020/2021.
 
 

 

Publisert 25.08.2020

Det har vore eit engasjement om vidare drift av laboratoriet ved legekontoret.
Rådmannen har inngått avtale for drift av laboratoriet ved legekontoret til september 2021.
Ei arbeidsgruppe vil sjå på framtidig drift etter dette.

Publisert 21.08.2020

Lavik symjehall er open igjen. 
Smitteverntiltak gjer at det er halv kapasitet i bassenget og at ein må fylgje tiltaka som å halde avstand, spesielt i garderobe. Det er heller ikkje tillate å bevege seg i andre områder av bygget. Berre vestibyle, garderober og symjehall.

Publisert 18.08.2020

Gjensidigestiftelsen lyser ut 50 millionar kroner til å etablere eller oppgradere hus og lokal som kan eigne seg for aktivitet og møteplass for ungdom. Søknadsfristen er 15. september.
 


 

Publisert 13.08.2020

Helsedirektoratet har kome med nye testkriterie:
alle som mistenkjer at dei er smitta av covid-19 skal kunne testast utan først å bli vurdert av lege.
Dette er noko vi allereie har praktisert i sommar, difor ikkje nytt for Høyanger kommune.

 

Publisert 12.08.2020

På denne tida av året er det tradisjonelt mange arrangement som konfirmasjonar, fadderveke/blikjentfestar og andre festar når kvardagen kjem i gang att etter ferien.

Vi får mange henvendingar om kva reglar som gjeld, og vil oppfordre alle til å lese seg opp på råd og påbod, før ein tek kontakt.

 

Det er viktig at vi alle gjer alt vi kan for å hindre utbrot og smittespreiing!

Publisert 10.08.2020

 Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mistar ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekstar.