Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Covid 19

Informasjon om utanlandreiser til tilsette i helse- og omsorgstenestene i Høyanger kommune

 

Kvar går reisa?

Det er no frå 15. juli opna opp for fritidsreiser til mange land i Europa som har ein smittesituasjon vurdert som under kontroll etter kriterier sett av FHI. Dette er land som vert skildra som «grøne», og ein kan reise til desse landa utan å måtte i ti dagars karantene ved heimkomst.

Lista over «grøne» land vert oppdatert kvar 14. dag på  FHI si nettside om reiseråd om reiseråd. Reise til land som ikkje er «grøne» vil føre til 10 dagars karanteneplikt ved retur. Om du bryt myndigheitene sine reiseråd og må i karantene når du kjem tilbake til Norge, kan du verte nekta sjukepengar nekta sjukepengar.

Ver oppmerksam på at land som er «grøne» kan endre status i løpet av reiseperioden. Då må du i karantene når du kjem heim.

Kva må du tenke på under reisa?

Du må følgje FHI sine reiseråd ved alle reiser både i inn- og utland. Det er spesielt viktig at du tenker på følgande:

  • Unngå nærkontakt med andre enn reisefølget ditt. Hald minst 1 meters avstand.
  • Unngå samlingar av folk der du kan risikere å stå trangt – til dømes kollektivtransport, fotballkampar, utestadar og liknande.
  • Ver nøye med handhygiene og unngå å ta deg i andletet. Ha alltid handsprit lett tilgjengeleg

 

Kva må du tenke på når du kjem heim?

På reise kjem ein i kontakt med fleire og andre menneske enn til vanleg. I dei fleste land i Europa har ein hatt vesentleg meir smitte enn i Norge, og smittesituasjonen er stadig skiftande og lite føreseieleg.

Utanlandsreiser fører med seg auka risiko for smitte. I Høyanger kommune gjeld difor følgande tryggleikstiltak for helsearbeidarar som har vore på reise i utlandet:

  • Munnbind i nærkontakt (<2m) og bruk av hanskar i direkte kontakt med pasientar første ti dagar etter heimkomst. Høg fokus på god handhygiene.
  • Testing for Covid-19 ved heimkomst og kontrollprøve som skal takast tidlegast 48 timar etter første prøve og tidlegast 5 dagar etter heimkomst.
  • Du kan gå på jobb medan du ventar på prøvesvar, men du skal vere spesielt oppmerksam på eigne symptom på sjukdom, og eigen smitteførebyggande atferd.
  • Dersom du har vore på reise i eit land som ikkje er «grønt» på det tidspunktet du kjem heim, må du i 10 dagars karantene etter heimkomst.

 

Kven har ansvar for kva?

Helsearbeidarar jobbar tett på personar som har auka risiko for alvorleg forløp av Covid-19. Den enkelte har difor eit særleg ansvar for å oppføre seg slik at risikoen for å sjølv verte smitta – og dermed potensielt smitte andre – er så lav som råd.

Høyanger kommune har ansvar for at vi har system for å førebygge smitte i tenestene våre. Vi ønskjer difor at du informerer din næraste leiar om eventuelle utanlandsreiser i god tid, slik at ein kan legge til rette for førebyggande tiltak ved heimkomst. Time for testing ved heimkomst kan  avtalast i god tid – gjerne før du reiser.