Heimehjelp/praktisk bistand - prisar

Betalingssatsane for heimehjelp vart sist endra i kommunestyret den 20.12.2018 i sak 65/18.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2018 kr. 96.883,-.

Betalingssatsar i 2019:

Netto inntekt Timesats inntil 8 timar pr månad Abonnement 9 timar pr månad eller meir 
   Frå 1. januar 2019  Frå 1. januar 2019
 0G - 2G  Kun abonnement  Maksimalt vederlag pr månad (utgiftstak) fastsett i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1. januar 2019 er denne satsen kr. 210,-.
 2G - 3G  kr. 155,-  kr. 1.395,-
 3G - 4G  kr. 205,-  kr. 1.845,-
 4G - 5G  kr. 255,-  kr. 2.295,-
 over 5G  kr. 300,-  kr. 2.700,-