Heimehjelp/praktisk bistand - prisar

Betalingssatsane for heimehjelp vart sist endra i kommunestyret den 12.12.2019 i sak 94/19.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2019 kr. 99.858,-.

Betalingssatsar i 2020:

Netto inntekt Timesats inntil 8 timar pr månad Abonnement 9 timar pr månad eller meir 
   Frå 1. januar 2020  Frå 1. januar 2020
 0G - 2G  Kun abonnement  Maksimalt vederlag pr månad (utgiftstak) fastsett i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1. januar 2020 er denne satsen kr. 210,-.
 2G - 3G  kr. 160,-  kr. 1.440,-
 3G - 4G  kr. 210,-  kr. 1.890,-
 4G - 5G  kr. 260,-  kr. 2.340,-
 over 5G  kr. 310,-  kr. 2.790,-