Heimehjelp/praktisk bistand - prisar

Betalingssatsane for heimehjelp vart sist endra i kommunestyret den 19.12.2017 i sak 72/17.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2017 kr. 93.634,-.

Betalingssatsar i 2018:

Netto inntekt Timesats inntil 8 timar pr månad Abonnement 9 timar pr månad eller meir 
   Frå 1. januar 2018  Frå 1. januar 2018
 0G - 2G  Kun abonnement  Maksimalt vederlag pr månad (utgiftstak) fastsett i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1. januar 2018 er denne satsen kr. 205,-.
 2G - 3G  kr. 150,-  kr. 1.350,-
 3G - 4G  kr. 200,-  kr. 1.800,-
 4G - 5G  kr. 245,-  kr. 2.205,-
 over 5G  kr. 290,-  kr. 2.610,-