Institusjon - vederlag for opphald

Satsane for vederlag for opphald i institusjon vart sist endra i kommunestyret den 20.12.2018 i sak 65/18.

Satsane for vederlag følgjer satsane i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Korttidsopphald

Satsen er frå 1. januar 2019 kr. 165,- pr døgn for korttidsopphald og kr. 85,- for dag-/nattopphald.

Langtidsopphald

Betaling for langtidsopphold vert rekna ut på følgande måte:

  • 75 prosent av inntekt inntil folketrygda sitt grunnbeløp, fråtrukke eit fribeløp
  • Fribeløpet vert fastsett av departementet og utgjør frå 1. januar 2019 kr 8.400,- per år
  • 85 prosent av inntekter ut over folketrygda sitt grunnbeløp, inkludert renteinntekter og anna inntekt frå formue