Kommunale eigedomsgebyr - prisar

Høyanger kommunestyre har i møte den 19.12.2017 vedteke følgjande kommunale gebyr for 2018:

        

1. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp for hus/eigedomar

           

BRA

Vatn

Avløp

< 350 m2

6.000,-

6.000,-

> 350 m2

10.000,-

10.000,-

Næring

*

*

 

*: Det er opna for særavtale med næringseigedomar.

 

2. Årsgebyr vatn og avløp

 

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal dekkje dei faste kostnadene for vassforsyninga og avløpssektoren i Høyanger kommune. Dei skal dekkje ca. 50 % av dei totale kostnadene for VA-sektoren i kommunen (sjølvkostgrunnlaget).

 

Einheitsprisane for 2018 er:

 

Areal-gruppe:

Abonnementsgebyr

 

Vatn

Avløp

Hytte < 80 m2

508,-

 

487,-

 

Hytte > 80 m2

763,-

 

704,-

 

Bustad < 80 m2

1.017,-

 

974,-

 

Bustad 80-350 m2

1.590,-

 

1.493,-

 

Bustad > 350 m2

2.097,-

 

1.980,-

 

Næring: 350 - 999 m2

3.815,-

 

3.787,-

 

Næring: 1.000 – 2.499 m2

7.610,-

 

7.575,-

 

Næring: 2.500 – 4.999 m2

12.692,-

 

11.900,-

 

Næring: 5.000 – 9.999 m2|

25.407,-

 

23.800,-

 

Næring: > 10.000 m2|

63.461,-

 

59.400,-

 

 

 

2.2 Forbruksgebyr

 

Forbruksgebyret skal dekke dei mengdeavhengige kostnadane for VA-sektoren i Høyanger kommune. Bustader og hytter som ikkje har installert vassmålar skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

 

Areal- gruppe: 1)

Stipulert forbruk

Hytte < 80 m2

65 m3

Hytte > 80 m2

100 m3

Bustad < 80 m2

130 m3

Bustad 80-350 m2

200 m3

Bustad > 350 m2

200 m3 + 1,2m3/m2 over 350m3

 

Næringseigedommar, industri og offentleg verksemd skal betale vass- og avløpsgebyr etter faktisk vassforbruk. Dvs at det er krav om vassmålar for desse abonnentane.

Avløpsmengde reknast lik vassmengde.

 • Arealet vert rekna som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Spesifikt forbruk er fastsett til 1,2 m3/m2
 • Eit gebyr pr. gards- og bruksnummer.
   

1) Inntil vidare kan kommunen nytte arealgrupper til å fastsetje stipulert forbruk.

 

Forbruksgebyr for 2018:

Vatn:      kr. 8,20 pr. m3

Avløp:    kr. 7,71 pr. m3

 

Totalt årsgebyr 2018:

 

Areal-gruppe:

Årsgebyr vatn

Årsgebyr avløp

Hytte < 80 m2

1.041,-

989,-

Hytte > 80 m2

1.583,-

1.476,-

Bustad < 80 m2

2.083,-

1.978,-

Bustad 80-350 m2

3.230,-

3.038,-

 

For bustader over 350m2 vert forbruket stipulert i h.h.t. tabellen på side 1 (under pkt. 2.2).

 

Leige av vassmålar:

kr. 350,- pr. år for privatabonnentar

kr. 500,- pr. år for næringseigedommar, industri og offentlege verksemder.

         

Renovasjon:

 

Standardabonnement  kr 3.928,-

Minimumsgebyr           kr 2.555,-

Hytteabonnement        kr 1.571,25

(Inkl. mva)

 

Feiing og tilsyn:

Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå bustadens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år.

Årleg feie- og tilsynsavgift per bueining (alle prisar er eks. mva):

 • Feiing kvart år:                                              kr 414 pr. år   
 • Feiing kvart anna år:                                     kr 262 pr. år
 • Feiing kvart tredje år:                                    kr 210 pr. år
 • Feiing kvart fjerde år:                                    kr 186 pr. år

Ikkje lovpålagte tenester vert fakturert etter timeforbruk med kr. 420,- pr. time.

I tabellen nedanfor kan du sjå korleis gebyret er utrekna.

 

Årleg Feie- og tilsynsavgift per BUEINING

”Basisavgift”: ein feiing kvart fjerde år og eit tilsyn kvart fjerde år

 

kr  186 pr. år

For kvar ekstra feiing utover ein feiing kvart fjerde år vil der påløpe ein tilleggsavgift på kr 303 pr. RØYKLØP. Desse kr 303 vert fordelt med årlege á konto innbetalingar som følgjer:

 

Årleg Tilleggsavgift dersom det vert utført

 

 • feiing kvart år (dvs. tre ekstra feiingar i løpet av fire år)

kr  228 pr. år

 • feiing kvart anna år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av fire år)

kr  76 pr. år

 • feiing kvart tredje år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av tolv år)

kr  25 pr. år

 • feiing kvart fjerde år (dvs. ingen ekstra feiingar)

kr  0 pr. år

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.180,- for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr1090 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar.

(Inkludert mva)

Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå bustadens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år.

Årleg feie- og tilsynsavgift per bueining (eks. mva):

 Frekvens  Avgift pr. år 
 Feiing kvart år 414,-
 Feiing kvart anna år 262,-
 Feiing kvart tredje år 210,-
 Feiing kvart fjerde år 186,-


Ikkje lovpålagde tenester vert fakturert etter timeforbruk med kroner 420,- pr. time

I tabellen kan du sjå korleis gebyret er utrekna.

Årleg Feie- og tilsynsavgift per BUEINING ”Basisavgift”: ein feiing kvart fjerde år og eit tilsyn kvart fjerde år

kr 186 pr. år
For kvar ekstra feiing utover ein feiing kvart fjerde år vil der påløpe ein tilleggsavgift på kr 303 pr. RØYKLØP. Desse kr 303 vert fordelt med årlege á konto innbetalingar som følgjer:  
Årleg Tilleggsavgift dersom det vert utført  
 • feiing kvart år (dvs. tre ekstra feiingar i løpet av fire år)
kr 228 pr. år
 • feiing kvart anna år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av fire år)
kr  76 pr. år
 • feiing kvart tredje år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av tolv år)
kr  25 pr. år
 • feiing kvart fjerde år (dvs. ingen ekstra feiingar)
kr  0 pr. år

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.180,- for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr1090 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar (Inkludert mva).