Renovasjon og slammtømming - gebyr

Høyanger kommunestyre har i møte den 17.12.2015 vedteke følgjande kommunale gebyr for 2016: 

Renovasjon:

Standardabonnement kr 2.906,-

Minimumsgebyr          kr 1.889,-

Hytteabonnement       kr 1.162,-

 

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

 

Gebyr pr. tømming er sett til kr 1.612,- for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr. 806 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar.

 

 

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.