Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Fasade

Mandag 8. juni opnar Høyangerbadet for skulesvømming på dagtid. 
Badet er framleis stengt inntil vidare for andre grupper.

Fotball og andre idrettar med «begrensa fysisk kontakt» for barn og unge frå 0-20 år er tillatt frå 1. juni. Fotballbanene i Høyanger kommune er opne. Garderobane er framleis stengde.

Det er kun tillatt med trening-ikkje kamp. Dette handlar om at ein ikkje ønskjer forflytning av folk frå ein stad til ein annan. Klubbkampar derimot er tillatt.

 

 

Høyanger kommune følger helsedirektoratet sine anbefalingar - og vil gradvis opne opp for besøk til bebuarane og pasientane våre. Vi vil følge anbefalingar om å legge tilrette for at pasientar og bebuarar saman med pårørande kan vere i lag ute, og individuelt vurdere tenester som vert utført av eksterne aktørar som fotterapeaut, frisør o.l. Pårørande kan ta med gåver og mat til sine, og må følgje rutiner knytt til dette.

Skulane i kommunen er ulike når det gjeld storleik og kapasitet, og vil kunne handtere reglane om smittevern sjølv om alle elevane kjem tilbake. Vestland fylkeskommune har utfordringar med skysskapasitet på grunn av reglane om smittevern, og  dette kan legge føringar på skuletida til elevane. Skuletilbodet kan difor variere mellom skulane, den første veka etter oppstart. 

I tillegg til utandørs besøk opnar Høyanger kommune opp for besøk i sjukeheim/omsorgboligar på anviste besøksrom.

Pårørande kan ta kontakt med sjukeheim/omsorgsbustader for nærare avtale.

Under covid-19 pandemien har det vore innført adgangskontroll og allmenn besøksstopp i alle offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar og fellesareal i omsorgsbustader i landet.

Tiltaka har vore innført for å beskytte sårbare pasientar. Samtidig kan fråvær av besøk medføre stor lidingar for pasientar og pårørande.

Det er difor behov for ei vurdering av korleis vi kan ivareta livskvaliteten til desse gruppene, herunder sikre høve for aktivisering og sosial kontakt, både generelt og med pårørande spesielt, på kort og på lengre sikt. Det er viktig å finne gode løysingar som ivaretek både smittevern i helse- og omsorgsinstitusjonar og pasientane, brukarane og deira pårørande.

Vi avsluttar det kommunale tilbodet om heimkøyring av varer tysdag 5. mai.  

Fleire stader blir menneske i praksis isolert, og kjenner seg einsame. Ikkje fordi ein er sjuk, men fordi ein vil beskytte seg mot smitte av covid-19. Sosial distansering er eit verkemiddel for å beskytte utsette grupper mot infeksjon av koronaviruset samt redusere smitte. Negative konsekvensar av dette kan medføre at dei mest sårbare er meir aleine enn nokon gong tidligare. Sosial isolasjon i koronatida kan slik ha ei rekke konsekvensar for befolkninga – og kan lett bli ei folkehelseutfordring. Når eldre får råd om å få levert varer, gå minst mogeleg ut, og ha kontakt med minst mogeleg menneske, må ein samtidig iverksette tiltak for å motverke fysiske og psykiske konsekvensar.

Alle kan nytte sosiale møteplassar dersom dei gjer ei risikovurdering på førehand, og har fokus på smittevern.

Risikovurderinga går ut på at vi kan møtast som vanleg i koronatida dersom vi er friske, møter friske personar, og at ingen har vore i nærleiken av nokon som er sjuke. Men vi må halde 2 m avstand frå andre, og møtast i grupper som ikkje er større enn fem personar. Vi må også vere nøye med handhygiene. Det kan vere lurt å ha med seg antibac i veska når ein ikkje har høve til å vaske hendene med såpe og vatn. Vi kan møtast utandørs for td å ta ein prat på benken på torget, når veret tillet det, eller for å gå ein tur i lag. Handlar ein tidleg morgon når det er lite kundar i butikkane, kan ein handle inn varene sine sjølv, og så få hjelp til å bringe varene heim. Det er høve til å låne bøker på biblioteket, men bøkene må bestillast på sms og hentast og leverast tilbake utanfor biblioteket. Dersom det er fritidsaktivitetar i kommunen i denne tida, t.d. i regi av kyrkja og foreiningar, og der det er fokus på smittevern, kan ein delta på desse. Slike aktivitetar vil ha ei viktig rolle for å kunne hindre sosial isolasjon, samt å vere eit supplement til ordinært hjelpeapparat.

Seniorar og pensjonistar kan ha kontakt med pårørande, helsepersonell og andre gjennom telefon og ulike digitale hjelpemiddel.

Sjølv om dette ikkje kan erstatte eit møte med familiemedlemmar og vener fysisk, vil internettbaserte løysingar, med bruk av t.d. google duo og facetime, likevel kunne gje sosial støtte og tilhørigheit. Alle som kjenner, eller har familiemedlemmar som er seniorar eller pensjonistar og som kan vere i fare for å bli sosialt isolert; kan bidra med eit besøk i denne tida, motivere til ein gåtur, eit lite møte og ein prat på torget, eller  kanskje ein telefonsamtale - alt gjer ein skildnad!

Feiar utset eventuelle tilsyn i husvære og fritidseigedomar til situasjonen er avklara i høve smittefaren av koronaviruset. Dette vert gjort for å avgrense smittefaren og risikoen for spreiing av viruset.

Grunna smittefare kan ein måtte flytte om på oppgåvene, og det vert fokus på utvendig feiing framover. Det vert varsla om eventuelt innvendig tilsyn når situasjonen er avklara.

 

Avtale om feiing vil bli sendt ut som vanleg med lapp i postkasse. Gjennomføring av feiing vil kun bli utført utvendig. Innvendig feiing av røykrør vil ikkje bli utført. Eigar må sjølv syte for at uttak av sot frå sotluke vert gjort etter utført feiing.

 

Dersom nokon får avtale om feiing, men er sett i karantene eller er smitta, må det gjevast melding om dette for å utsetje besøket.

 

Er det spørsmål ta kontakt med feiar i Høyanger kommune tlf. 992 19 394, e-post:  Jarle.gjermundstad@hoyanger.kommune.no

 


  Vi rettar ein stor takk til alle, de har fortjent ros over måten de har handtert situasjonen vi no er inne i.

Nokon bekymrar seg, medan andre kjedar seg mest. Enkelte ungdommar synes det er supert å styre skuledagane sjølv,  for andre er det meir utfordrande. Det som har vore vanskeleg for dei fleste er at kvardagen er endra. Helseminister Bent Høie sa i sin tale til ungdommen; «Jeg skulle gjerne sagt til dere som er unge at alt snart blir som før. Men det kan jeg ikke. Denne våren blir annerledes. Denne sommeren blir annerledes. Dette året blir annerledes. Dere er ungdommene som må gjøre ting annerledes. Dere har satt livet på vent – for at andre skal berge livet.»

Dersom du har nokre sjukdomar og tilstandar, bør du ikkje faste. Her finn du råd som kan hjelpe deg trygt gjennom ramadan. Hugs å følge smittevernreglane også under ramadan!

Health advice in Connection With Ramadan People With certain illness and Health coditions should no fast. Here are some tips to help you have a safe, healthy Ramadan.