Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Alle i befolkninga som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan teste seg for koronavirus.

 

 

Testkriterie

Testkriterie er symptom som feber, hoste eller tung pust.

Meir informasjon om testkriteria finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Stopp smitten:

- hald minst 1 meter avstand
- vask hendene ofte og grundig
- hald deg isolert om du er sjuk

  •  

NAV Høyanger opnar jobbsenteret mandag 15.06.20. Førebelse opningstider i jobbsenteret er mandag 12.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00.

Sjølv om vi no opnar for besøk utan avtale, ber vi flest mogleg om å ta kontakt på 55 55 33 33 eller via nav.no  og avtale tid for samtale.

 

Fasade

Mandag 8. juni opnar Høyangerbadet for skulesvømming på dagtid. 
Badet er framleis stengt inntil vidare for andre grupper.

Fotball og andre idrettar med «begrensa fysisk kontakt» for barn og unge frå 0-20 år er tillatt frå 1. juni. Fotballbanene i Høyanger kommune er opne. Garderobane er framleis stengde.

Det er kun tillatt med trening-ikkje kamp. Dette handlar om at ein ikkje ønskjer forflytning av folk frå ein stad til ein annan. Klubbkampar derimot er tillatt.

 

 

Høyanger kommune følger helsedirektoratet sine anbefalingar - og vil gradvis opne opp for besøk til bebuarane og pasientane våre. Vi vil følge anbefalingar om å legge tilrette for at pasientar og bebuarar saman med pårørande kan vere i lag ute, og individuelt vurdere tenester som vert utført av eksterne aktørar som fotterapeaut, frisør o.l. Pårørande kan ta med gåver og mat til sine, og må følgje rutiner knytt til dette.

Skulane i kommunen er ulike når det gjeld storleik og kapasitet, og vil kunne handtere reglane om smittevern sjølv om alle elevane kjem tilbake. Vestland fylkeskommune har utfordringar med skysskapasitet på grunn av reglane om smittevern, og  dette kan legge føringar på skuletida til elevane. Skuletilbodet kan difor variere mellom skulane, den første veka etter oppstart. 

I tillegg til utandørs besøk opnar Høyanger kommune opp for besøk i sjukeheim/omsorgboligar på anviste besøksrom.

Pårørande kan ta kontakt med sjukeheim/omsorgsbustader for nærare avtale.

Under covid-19 pandemien har det vore innført adgangskontroll og allmenn besøksstopp i alle offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar og fellesareal i omsorgsbustader i landet.

Tiltaka har vore innført for å beskytte sårbare pasientar. Samtidig kan fråvær av besøk medføre stor lidingar for pasientar og pårørande.

Det er difor behov for ei vurdering av korleis vi kan ivareta livskvaliteten til desse gruppene, herunder sikre høve for aktivisering og sosial kontakt, både generelt og med pårørande spesielt, på kort og på lengre sikt. Det er viktig å finne gode løysingar som ivaretek både smittevern i helse- og omsorgsinstitusjonar og pasientane, brukarane og deira pårørande.

Vi avsluttar det kommunale tilbodet om heimkøyring av varer tysdag 5. mai.  

Fleire stader blir menneske i praksis isolert, og kjenner seg einsame. Ikkje fordi ein er sjuk, men fordi ein vil beskytte seg mot smitte av covid-19. Sosial distansering er eit verkemiddel for å beskytte utsette grupper mot infeksjon av koronaviruset samt redusere smitte. Negative konsekvensar av dette kan medføre at dei mest sårbare er meir aleine enn nokon gong tidligare. Sosial isolasjon i koronatida kan slik ha ei rekke konsekvensar for befolkninga – og kan lett bli ei folkehelseutfordring. Når eldre får råd om å få levert varer, gå minst mogeleg ut, og ha kontakt med minst mogeleg menneske, må ein samtidig iverksette tiltak for å motverke fysiske og psykiske konsekvensar.

Alle kan nytte sosiale møteplassar dersom dei gjer ei risikovurdering på førehand, og har fokus på smittevern.

Risikovurderinga går ut på at vi kan møtast som vanleg i koronatida dersom vi er friske, møter friske personar, og at ingen har vore i nærleiken av nokon som er sjuke. Men vi må halde 2 m avstand frå andre, og møtast i grupper som ikkje er større enn fem personar. Vi må også vere nøye med handhygiene. Det kan vere lurt å ha med seg antibac i veska når ein ikkje har høve til å vaske hendene med såpe og vatn. Vi kan møtast utandørs for td å ta ein prat på benken på torget, når veret tillet det, eller for å gå ein tur i lag. Handlar ein tidleg morgon når det er lite kundar i butikkane, kan ein handle inn varene sine sjølv, og så få hjelp til å bringe varene heim. Det er høve til å låne bøker på biblioteket, men bøkene må bestillast på sms og hentast og leverast tilbake utanfor biblioteket. Dersom det er fritidsaktivitetar i kommunen i denne tida, t.d. i regi av kyrkja og foreiningar, og der det er fokus på smittevern, kan ein delta på desse. Slike aktivitetar vil ha ei viktig rolle for å kunne hindre sosial isolasjon, samt å vere eit supplement til ordinært hjelpeapparat.

Seniorar og pensjonistar kan ha kontakt med pårørande, helsepersonell og andre gjennom telefon og ulike digitale hjelpemiddel.

Sjølv om dette ikkje kan erstatte eit møte med familiemedlemmar og vener fysisk, vil internettbaserte løysingar, med bruk av t.d. google duo og facetime, likevel kunne gje sosial støtte og tilhørigheit. Alle som kjenner, eller har familiemedlemmar som er seniorar eller pensjonistar og som kan vere i fare for å bli sosialt isolert; kan bidra med eit besøk i denne tida, motivere til ein gåtur, eit lite møte og ein prat på torget, eller  kanskje ein telefonsamtale - alt gjer ein skildnad!