Planlegging i kommunen

Kommunal planstrategi skal tydlegjere kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller kva kva planar som kan vidareførast for å leggje til rette for ynskja utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi for 2016 til 2019 vart vedteken i kommunestyret 25.10.2016 i sak 083/16.

Liste over vedtekne planar og styringsdokument for Høyanger kommune finn du nedanfor.

Vedteken planar
Vedtekne planar Høyanger kommune Dokument
Kommuneplanen sin samfunnsdel Dokument
Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2018 - 2021 Dokument (.PDF, 6 MB)
KDP Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Dokument
KDP Trafikktryggleik Dokument
KDP Energi og klima Dokument
Kommunal beredskapsplan Dokument
Overordna ROS-analyse Dokument
Verdiskapingsplan Dokument
Bustadsosial handlingsplan Dokument
Plan for helsemessig og sosial beredskap Dokument
Plan for tilbod til msk med psykisk utviklingshemming Dokument
Ruspolitisk plan Dokument
Smittevern og pandemiplan Dokument
Temaplan for habilitering og rehabilitering Dokument
Temaplan mot vald i nære relasjonar Dokument
Temaplan psykisk helsearbeid Dokument
Lokal kulturminneplan Dokument
Demensplan 2017 2020 Dokument (.PDF, 319 kB)

Fjordakart
Det er mogleg å finne arealplanar i kartløysinga Fjordakart. Zoom inn på området de er interessert i, velg karttype "Kommuneplan" eller "Regulerings-/Bebyggelses-planar", velg info-knappen og klikk i kartet på planen de ønskjer informasjon om. Lenka "vis WebPlan" som da dukker opp i venstre kolonne fører til planregisteret.
 Galleri med gamle kart frå arkivet

Publisert av Marianne Lindau. Sist endra 07.12.2016

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: