Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Planlegging i kommunen

Kommunal planstrategi skal tydlegjere kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller kva kva planar som kan vidareførast for å leggje til rette for ynskja utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi for 2016 til 2019 vart vedteken i kommunestyret 25.10.2016 i sak 083/16.

Liste over vedtekne planar og styringsdokument for Høyanger kommune finn du nedanfor.

Vedteken planar
Vedtekne planar Høyanger kommune Dokument
Kommuneplanen sin samfunnsdel Dokument
Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2018 - 2021 Dokument (.PDF, 6 MB)
KDP Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Dokument
KDP Trafikktryggleik Dokument
KDP Energi og klima Dokument
Kommunal beredskapsplan Dokument
Overordna ROS-analyse Dokument
Verdiskapingsplan Dokument
Bustadsosial handlingsplan Dokument
Plan for helsemessig og sosial beredskap Dokument
Plan for tilbod til msk med psykisk utviklingshemming Dokument
Ruspolitisk plan Dokument
Smittevern og pandemiplan Dokument
Temaplan for habilitering og rehabilitering Dokument
Temaplan mot vald i nære relasjonar Dokument
Temaplan psykisk helsearbeid Dokument
Lokal kulturminneplan Dokument
Demensplan 2017 2020 Dokument (.PDF, 319 kB)

Kommunekart
Det er mogleg å finne arealplanar i kartløysinga kommunkart. Velg Høyanger kommune og/eller zoom inn på området de er interessert i, velg karttype "Kommuneplan" eller "Reguleringsplan", klikk i kartet på planen de ønskjer informasjon om. Lenka "vis WebPlan" som da dukker opp i venstre kolonne fører til planregisteret.
 


Kontakt

bilde av personen: Synne  Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57711547
  • Mob: 99219397
  • E-post: