Kommunestyre- og fylkestingsval

offisiell Vallogo - Klikk for stort bilete Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl 12:00.

 

 

 

For parti og gruppe som ikkje kjem inn under reglane om forenkla behandling, jf vallova §6-3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57#KAPITTEL_6 , må det samlast inn eit visst antal underskrifter på listeforslag frå personar med stemmerett i det fylket eller den kommunen lista skal stille.

Underskriftene er underlagt teieplikt og vil ikkje bli gjort offentlege.

I Høyanger er kravet 65 underskrifter.

Vi har 21 representantar i kommunestyret og maks antal kandidatar er 27, minimum antal kandidater er 7.

I Høyanger kan ein gje stemmetillegg til 4 kandidatar.

Skjema kan lastast ned frå https://valg.no/, der kan du og lese meir om:

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019: https://valg.no/valg-2019/lister-og-partier/listeforslag-til-kommunestyre--og-fylkestingsvalget-i-2019/

Kontakt

bilde av personen: Rita Flaten
Politisk sekretær
  • Tlf: 57 71 15 50
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: