Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bustadtilskot til etablering

Bustadtilskot skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne få nøkterne og eigna bustader. Tilskot kan også gjevast til utbetring av eigen bustad. Ordninga er behovsprøvd.

Målgruppe

  • Funksjonshemma, flyktningar, unge i etableringsfasen og sosialt  vanskeligstilte 
  • Selskaper, stiftingar og liknande som ønskjer å etablere utleigebustader 
 
 

Kriterium 

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnad. Vidare bør den ha livsløpsstandard.