Flytting

Flytting skal meldast folkeregisteret ved skattekontoret seinast åtte dagar etter flytting. Flytter du innanlands, kan du levere flyttemelding på Internett. Flytter du til utlandet, må du bruke skjema på papir.

Meir informasjon om flyttemelding.

Det gjeld spesielle reglar for studentar, skuleelevar, pendlarar og vernepliktige. Kontakt skattekontoret for nærmare informasjon.

Husk å sende inn flyttemelding til Posten, samt andre viktige tenester som bank, forskring, m.m som du mottek jamleg post frå.  

Det kan også vere lurt å bestille/avbestille eller flytte viktige tenestar som telefon, breiband og straum.