Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tinglysing

Tinglysing er ei offentleg registering av ein avtale mellom to partar om rettigheiter og plikter som omhandlar i hovudsak fast eigedom. Tinglysing av avtale skal sikre rettsvern ovanfor utanforståande. Mellom to partar er ein avtale bindande uavhengig av tinglysing.
 

Du kan hjelp med tinglysning hos kommunen. 

 
Statens kartverk har ansvar for tinglysing av fast eigedom i heile Noreg.
 
Ved omsetning av ein del eigedomar vert det krevd krev vedlagt eigefråsegn om konsesjonsfritak. I den samanheng skal kommunen i forkant stemple og underteikne skjemaet "Eigefråsegn om konsesjonsfritak ved overtaking av fast eigedom" Dette vert gjort av teknisk sjef og jordbrukssjef.
 
Skjemaet skal før kommunen mottek det signerast av både overtakaren (ny eigar) og overdragaren (seljaren). Dersom det er to nye eigarar må begge fylle ut kvart sitt skjema.