OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Integrering

Integreringstenesta har ansvaret for busetting av flyktning og tilby introduksjonsprogram. Tenesta har tverrfagleg samarbeid med andre tenester som t.d.: NAV, vaksenopplæring, helsetenster, drift og vedlikehald m.fl. 

Busetting

Flyktningar som har fått opphald i Noreg, skal få tilbod om bustad i ein kommune. På bakgrunn av oppmoding frå IMDi, fattar kommunane politisk vedtak om kommunen vil busetje og om kor mange personar kommunen ynskjer å busetje. IMDi inngår avtale om busetjing av einskildpersonar med kommunane som har vedtatt å busetje flyktningar. Ved busetjing tilbyr kommunen som regel bustad, i tillegg til lovpålagte kommunale tenester etter sektorregelverket.

Dei som vert busett er personar som er innvilga opphald etter søknad om beskyttelse i Noreg, og overføringsflyktningar som får opphald i Noreg etter avtale med FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

 

Introduksjonsprogram

Kva er målet med introduksjonsprogrammet?

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

Korleis starte i introduksjonsprogrammet?

Flyktningar som busettast i Høyanger kommune etter avtale med IMDi, vil få innkalling til samtale av integreringstenesta.

Personar som kjem ved familieinnvandring må sjølv søke seg inn i programmet. Dei kan også ta direkte kontakt med integreringstenesesta for informasjon om rettar.

Kva er føresetnader for å delta?
 • Målgruppa er personar mellom 18 og 55 år som:

 • Har fått asyl og dermed status som flyktningar
 • Er overføringsflyktningar
 • Har fått opphald på humanitært grunnlag etter en søknad om asyl
 • Er familiesameint til dei gruppene som er nemnde over
 • Er personar som etter samlivsbrot har fått opphaldsløyve på sjølvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet
 • For personar som har fått opphaldsløyve før 1. januar 2021, gjeld framleis introduksjonslova frå 2003.

  Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) gjeld for:

 • Personar som får opphaldsløyve etter 1. januar 2021.
 • Personal som får opphaldsløyve før 1. januar 2021 men kjem til Noreg etter 1. januar 2021.
Kompetansekartlegging og karriererettleiing

Deltakarar i målgruppa for introduksjonsprogram har rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriererettleiing. Dette skal bidra til introduksjonsprogrammet blir tilpassa den einskilde sitt behov. Kommunen skal sørge for kompetansekartlegging og fylkeskommunen skal sørge for karriererettleiing.

Innhald i programmet

Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpassa kvalifisering på fulltid, og målsettinga er å styrke moglegheitene for deltaking i yrkes- og samfunnsliv for innvandrarar, samt å styrke deira økonomiske sjølvstende. Introduksjonsprogrammet skal minst innehalde:

 1. opplæring i norsk
 2. opplæring i samfunnskunnskap
 3. kurs i livsmestring
 4. arbeids- eller utdanningsretta element

Deltakarar som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldrerettleiing. Det same gjeld deltakarar som får barn i løpet av programmet.

Språkpraksis

Ein viktig del av introduksjonsprogrammet er språkpraksis. Målet med å vere i språkpraksis er først og fremst å betre nivået i munnleg norsk. Deltakarane får òg eit norsk nettverk gjennom praksisplassane, dei får noko å setje på CV-en, og dei kan få seg jobb dersom dei viser evne og vilje til det. Derfor skal alle deltakarar i introduksjonsprogrammet i språkpraksis – ikkje berre dei som har arbeid som mål i individuell plan, men òg dei som går eit utdanningsløp.

Sluttmål og varigheit for programmet

Kommunen skal setje eit sluttmål for den einskilde sitt program. Det er utdanningsbakgrunn som er førande når ein set sluttmål og varigheit for programmet.

Integreringsplan og integreringskontrakt

Kommunen skal i samarbeid med deltakaren utarbeide ein integreringsplan og ei integreringskontrakt (jf. §§ 15 og 16 i integreringslova).

Deltaking utløyser rett til introduksjonsstønad

Deltaking i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Stønaden utgjer to gongar folketrygdas grunnbeløp på årsbasis. Deltakarar under 25 år som ikkje bur saman med foreldre mottek 2/3 stønad. Deltakarar under 25 år som bur saman med ein eller begge foreldre mottek 1/3 stønad. Stønaden er skattepliktig. 


For å kunne motta introduksjonsstønad må ein delta aktivt i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet følgjer arbeidslivets reglar for frammøte, og ikkje gyldig fråvær fører til trekk i stønad.

Ingrid Sviggum Håre
Leiar
integreringstenesta
E-post
Mobil 468 82 810
Selina Fjeldsbø
Koordinator
integreringstenesta
E-post
Telefon 480 77 836
Til toppen