Koordinator og individuell plan

Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområder, nivå og sektorar.

 

Meldeskjema for individuell plan og/eller koordinator (PDF, 57 kB)

 

Eininga skal:

 • Ta i mot melding om behov for individuell plan og koordinator
 • Nemne opp koordinator
 • Utarbeide rutine for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Gi opplæring og rettleiing til koordinatorar
 • Sikre kompetanseheving om individuell plan og koordinator
 • Gi råd og rettleiing om velferdstenester
 • Ha oversikt over habilitering og rehabiliteringstilbod
 • Bidra i kommunen sitt utviklingsarbeid

 

Det er ønskeleg at behov for koordinator og individuell plan blir meldt på skjema du finn på denne sida. Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut meldeskjema, kan du ta kontakt med koordinerande eining eller ein av tenesteytarane som allereie bistår deg.

 

Individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester, har rett på koordinator og til å få utarbeida ein individuell plan. Behovet for tenester frå andre sektorar høyrer med i den heilskaplege vurderinga. Individuell plan skal berre utarbeidast dersom personen sjølv ønskjer det. Det skal bli tilbydd koordinator sjølv om pasient og bruker takkar nei til individuell plan.

I nasjonale retningslinjer for demens, vert det tilrådd at personar med demens utan behov for hjelp frå fleire instansar over tid og deira pårørande også bør få tilbod om ein fast koordinator med kompetanse om demens.

 

Pasient og brukar sitt ønskje skal leggast vekt på ved val av koordinator.

 

Ein av tenesteytarane skal nemnast opp som koordinator.

 

Koordinator skal:

 • sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.
 • ha oversikt over tenestene som pasient/brukar har
 • vere brukar/pasient/pårørande sin kontakt i det tverrfaglege arbeidet
 • sørge for samtykke frå pasient/brukar til at tenestene rundt kan samarbeide 
 • sikre samordning av tenestetilbodet
 • sikre framdrift i arbeidet med ein eventuell individuell plan
 • saman med brukar/pasient planlegge og gjennomføre eventuelle møter (ansvarsgruppemøter) mellom tenestene og sørge for dokumentasjon
 •  

Ein individuell plan er eit verktøy som kan:

 • kartlegge brukar/pasient sin livssituasjon
 • hjelpe brukar/pasient med å sette langsiktige og korte mål for endringar brukar/pasient ynskjer i livet sitt
 • gi oversikt over plan for korleis nå måla
 • gi oversikt over kven som har ansvar for avtalte aktiviteter til ulike tidspunkt
 • gi oversikt over tenestene som brukar/pasient har
 • bidra til samarbeid mellom brukar/pasient og dei ulike tenestene og eventuelt pårørande

Planen sjølv utløyser ikkje noko rett til tenester. Høyanger kommune bruker verktøyet Visma Flyt Samspill i arbeidet med individuell plan. Verktøyet er gratis. Planeigar får tilgang til planen ved innlogging via ID-porten.

 

Brukarmedverknad

Det er ditt liv det handlar om. Du er alltid med i prosessen og kan ta med deg ein støtteperson som kan representere deg. Du samtykker til aktørane det er behov for å ta med og dei vala som vert gjort. Det skal leggast til rette for at pårørande kan medverke, dersom du ynskjer det.

 

Habilitering og rehabilitering

Behov for tenester innan habilitering og rehabilitering meldast til tiltaksteam eller fysikalsk avdeling. 

 

Forskrift og rettleiarar

 

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator (lovdata.no)

Forskrift om individuell plan ved ytelse av velfersdstjenester

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (helsedirektoratet.no)

Rettleiar for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov (helsedirektoratet.no)

 

Kontaktinformasjon

Høyanger kommune
Koordinerande eining
Postboks 159
6991 Høyanger

E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

(unngå å sende sensitiv informasjon på e-post)

 

Tilsette koordinerande eining: 

 

Aina Beate Haveland: 97 15 47 48

Ingrid Sviggum Håre: 46 88 28 10