Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Renovasjon og slamtømming - gebyr

Renovasjon

  • Standartabonnement
    • kr 4.085,- kr
  • Hytteabonnement (inkl. MVA)
    • 2.043,- kr

Feiing og tilsyn

Hyppigheita av feiing skal fastleggleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett frå bustandens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast ikvar fjerde år.

Årlege feie- og tilsynsavgift per bueining (alle prisar er inkl. MVA)

Tilsyn kvart 4 år kr 190,- pr. år
Feiing kvart år

kr 570,- pr. år

Feiing kvart anna år kr 285,- pr. år
Feiing kvart tredje år kr 190,- pr. år
Feiing kvart fjerde år kr 143,- pr. år

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Ikkje lovpålagte tenester vert fakturert etter timeforbruk med kr 475,- pr. time (eks. MVA)

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

 

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.516,25 for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr. 1.260 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar (inkl. MVA).