Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Feiing og tilsyn

Lovpålagt feiing og tilsyn gjeld kun heilårsbustader. Fritidsbustader må sjølv kontakte feiaren om dei ønskjer feiing.

Feiaren kjem – er melding frå feiaren nokre dagar i forkant av feiing eller tilsyn. Dersom tispunktet ikkje høvar kan de ringe feiaren og avtale anna tidspunkt. Telefon kontor: 57 71 28 14 (kl. 07:30 - 08:00). Mobiltelefon: 99 21 93 94.

Feiing
Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå type oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Huseigar må sjølv fjerne sot. Alle tak med hellning utover skal ha takstige/taktrinn, og den skal vere montert i samsvar med krav i monteringsrettleiing.

Tilsyn med fyringsanlegg
Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år. Ved tilsyn vert heile fyringsanlegget (eldstad, skorstein, brannmur m.m) inspisert. Slokkemidlar, røykvarslare, rømmingsvegar er og ein del av inspeksjonen.

Gebyr for feiing
 

Kontakt

Feiar
  • Mob: 992 19 394
  • E-post: