Korleis finne arealplanar?

Gå inn på www.kommunekart.com

Klikk inne i kartet, og finn det aktuelle området ved å scrolle eller bruke  Zoom + - i meny nederst på sida. Du kan flytte på kartet ved å holde inne venstre musetast og dra kartet. Du kan også søkje opp Høyanger kommune.

Ver obs på at du må zoome deg inn til aktuelt område for å få fram detaljert plankart.

Arealplanane får du fram ved å huke av på anten kommuneplan og/eller reguleringsplan i nedtrekksmenyen til venstre. Klikk på det aktuelle området og du vil få opp informasjon om plan under kartlagsinfo til høgre på skjermen.

Om dei digitaliserte plankarta


Dei digitaliserte plankarta kan vere forenkla og standardisert i høve til dei vedtekne plankarta som du finn i Webplan. I enkelte tilfelle kan det vere naudsynt å samanlikne det digitale plankartet med det opprinneleg vedtekne plankartet for avklaring av det juridiske innhaldet i plankartet.

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: