Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vatn og avløp - gebyr

Her finn du betalingssatsar for vatn og avløp vedtatt av kommunestyret.

1. Tilknytningsgebyr for vatn og avløp for hus/ eigedomar

 BRA       Vatn         Avløp
 < 350 m²      6.000,-       6.000,-
 > 350 m²      10.000,-       10.000,-
 Næring        *         *

 

 

*Det er opna for særavtale med næringseigedomar.
 

 

 

2. Årsgebyr vatn og avløp

 

 

2.1 Abonnementsgebyr

 

 

Abonnementsgebyret skal dekkje dei faste kostnadene for vassforsyninga og avløpssektoren i Høyanger kommune. Dei skal dekkje ca. 50% av dei totale kostnadene for VA-sektoren i kommunen (sjølvkostgrunnlaget).

Einheitsprisane for 2019 er:
 

 Areal-gruppe  Abonnementsgebyr 
      Vatn    Avløp 
 Hytte < 80 m²         600,-      564,-
 Hytte > 80 m²         901,-      815,-
 Bustad < 80 m²      1.202,-      1.128,-
 Bustad 80 - 350 m²      1.879    1.728,-
 Bustad > 350 m²      2.478,-    2.292,-
 Næring 350 - 999 m²      4.509,-    4.383,-
 Næring 1.000 - 2.499 m²      8.995,-

   8.769,-

 Næring 2.500 - 4.999 m²    13.891,-   13.777,-
 Næring 5.000 - 9.999 m²    30.033,-   27.554,-
 Næring > 10.000 m²    75.016,-   68.771,-

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal dekke dei mengdeavhengige kostnadene for VA-sektoren i Høyanger kommune. Bustader og hytter som ikkje har installert vassmålar skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.
 

 Areal-gruppe1)           Stipulert forbruk 
 Hytte < 80 m²                   65 m³
 Hytte > 80 m²                  100 m³
 Bustad < 80 m²                  130 m³
 Bustad 80 - 350 m²                  200 m³
 Bustad > 350 m²  200 m³ + 1,2m³/m² over 350m²


Næringseigedommar, industri og offentleg verksemd skal betale vass- og avløpsgebyr etter faktisk vassforbruk. Dvs. at det er krav om vassmålar for desse abonnentane. Avløpsmengde reknast lik vassmengde.
 

  • Arealet vert rekna som bruksareal BRA m² etter NS 3940
  • Spesifikt forbruk er fastsett til 1,2 m³/m²
  • Eit gebyr pr. gards- og bruksnummer

1) Inntil vidare kan kommunen nytte arealgrupper til å fastsetje stipulert forbruk.

Forbruksgebyr for 2020

Vatn:    kr. 9,69 pr. m³
Avløp:   kr. 8,93 pr. m³ 
 

Leige av vassmålar

kr. 350,- pr. år for privatabonnementar
kr. 500,- pr. år for næringseigedommar, industri og offentlege verksemder.

Prisar for vatn/avløp er eks. MVA