Vatn og avløp - gebyr

Her finn du betalingssatsar for vatn og avløp vedtatt av kommunestyret den 19.12.2017.

1. Tilknytningsgebyr for vatn og avløp for hus/ eigedomar

 BRA       Vatn         Avløp
 < 350 m²      6.000,-       6.000,-
 > 350 m²      10.000,-       10.000,-
 Næring        *         *

*Det er opna for særavtale med næringseigedomar.
 

2. Årsgebyr vatn og avløp


2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal dekkje dei faste kostnadene for vassforsyninga og avløpssektoren i Høyanger kommune. Dei skal dekkje ca. 50% av dei totale kostnadene for VA-sektoren i kommunen (sjølvkostgrunnlaget).

Einheitsprisane for 2018 er:
 

 Areal-gruppe  Abonnementsgebyr 
      Vatn    Avløp 
 Hytte < 80 m²         508,-      487,-
 Hytte > 80 m²         763,-      704,-
 Bustad < 80 m²      1.017,-      974,-
 Bustad 80 - 350 m²      1.590,-    1.493,-
 Bustad > 350 m²      2.097,-    1.980,-
 Næring 350 - 999 m²      3.815,-    3.787,-
 Næring 1.000 - 2.499 m²      7.610,-    7.575,-
 Næring 2.500 - 4.999 m²    12.692,-   11.900,-
 Næring 5.000 - 9.999 m²    25.407,-   23.800,-
 Næring > 10.000 m²    63.461,-   59.400,-

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal dekke dei mengdeavhengige kostnadene for VA-sektoren i Høyanger kommune. Bustader og hytter som ikkje har installert vassmålar skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.
 

 Areal-gruppe1)           Stipulert forbruk 
 Hytte < 80 m²                   65 m³
 Hytte > 80 m²                  100 m³
 Bustad < 80 m²                  130 m³
 Bustad 80 - 350 m²                  200 m³
 Bustad > 350 m²  200 m³ + 1,2m³/m² over 350m²


Næringseigedommar, industri og offentleg verksemd skal betale vass- og avløpsgebyr etter faktisk vassforbruk. Dvs. at det er krav om vassmålar for desse abonnentane. Avløpsmengde reknast lik vassmengde.
 

  • Arealet vert rekna som bruksareal BRA m² etter NS 3940
  • Spesifikt forbruk er fastsett til 1,2 m³/m²
  • Eit gebyr pr. gards- og bruksnummer

1) Inntil vidare kan kommunen nytte arealgrupper til å fastsetje stipulert forbruk.

Forbruksgebyr for 2018

Vatn:    kr. 8,20 pr. m³
Avløp:   kr. 7,71 pr. m³ 
 

Totalt årsgebyr 2018

 Areal-gruppe  Årsgebyr vatn   Årsgebyr avløp 
 Hytte < 80 m²         1.041,-           989,- 
 Hytte > 80 m²         1.583,-         1.476,-
 Bustad < 80 m²         2.083,-         1.978,-
 Bustad 80-350 m²         3.203,-         3.038,-

For bustader over 350 m² vert forbruket stipulert i h.h.t tabellen over.

Leige av vassmålar

kr. 350,- pr. år for privatabonnementar
kr. 500,- pr. år for næringseigedommar, industri og offentlege verksemder.

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift. 

Publisert av Marianne Lindau. Sist endra 24.01.2018