Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Omsorgsstønad

Ordninga med omsorgsstønad skal bidra til best mogleg omsorg for dei som treng hjelp i dagleglivet og å gjere det mogleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.

Kven kan søkje?

  • Person som bur eller oppheld seg i Høyanger kommune.
  • Person som har omfattande eller tyngande omsorgsarbeid av varig karakter. 
  • Foreldre med born under 18 år der omsorgsarbeidet går ut over normal omsorgsplikt.
  • Den som søkjer om omsorgsløn, har søkt hjelpestønad.
  • Den omsorgstrengande er heilt avhengig av hjelp for å klare dagleglivets gjeremål.

Omsorgsstønad kan kombinerast med andre kommunale tenester. Det er ingen som har rettskrav på omsorgsstønad, og det må heile tida vurderast i samanheng med det totale omsorgsbehovet i kommunen. Andre tenestetilbod som kommunen yt, må òg vurderast.

Korleis søkje om omsorgsstønad?

Søk omsorgsløn

Fyll ut søknadsskjema og send dette til:

Høyanger kommune, Tiltaksteam, postboks 159, 6991 Høyanger.