Barne- og familievern

Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. Barneverntenesta gjev tenester til alle born og unge frå 0-18 år og deira familier som bur i Høyanger kommune. Når barnet samtykkjer, kan barneverntenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil barnet har fyllt 23 år.

Barnevern

Offentleg tilsette skal av eige tiltak, utan hinder av teieplikta, gje opplysningar til barneverntenesta når det er grunn til å tru at barn lever under forhold som kan skade deira helse eller utvikling. Offentleg tilsette må sende skriftleg melding (PDF, 44 kB), evnt. søknad, til barneverntensta.

Private, t.d. familie, vener og naboar, kan og melde bekymring (PDF, 44 kB) til barnevernet.

Ansvaret for barnevernet ligg til barneverntenesta i Høyanger kommune.

Kontaktinformasjon til Barneverntenesta i Høyanger

Barneverntenesta held til i Elvegata 22, i 2. etasje. Telefonnummer til barneverntenesta: 57 70 75 75 eller 992 19 374.

Barnevernvakt utanom kontortid

Høyanger kommune er med i vaktordning gjennom Sogn barnevernvakt utanom kontortid. Telefon 400 22 988.

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Høyanger kommune har samarbeid og avtale med stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane til kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald.

  • Døgnvakt Krisesenteret: 57 74 36 00

Alarmtelefonen for barn og unge - 116111

Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116111 (gratis) er ein naudtelefon for barn og unge. Der møter du vaksne som forstår korleis du har det og som bryr seg. Naudtelefonen er open når barnevernkontora er stengde. I vekedagar er naudtelefonen open frå kl. 15:00 til kl. 08:00 neste morgon. I helgene er telefonen open heile døgnet.

Familievern

Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebygging og oppfodrar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåste.

Tilbodet er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med ditt næraste familievernkontor.

Familiekontora for Sunnfjord og Sogn held til i Storehagen 1 B i Førde og Parkvegen 5 i Sogndal. Kontora dekker kommunane Askvoll, Aurland, Balestrand, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Sogndal, Solund, Vik og Årdal.