Barne- og familievern

Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. Barneverntenesta gjev tenester til alle born og unge frå 0-18 år og deira familier som bur i Høyanger kommune. Når barnet samtykkjer, kan barneverntenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil barnet har fyllt 23 år.

Barnevern

Offentleg tilsette skal av eige tiltak, utan hinder av teieplikta, gje opplysningar til barneverntenesta når det er grunn til å tru at barn lever under forhold som kan skade deira helse eller utvikling. Offentleg tilsette må sende skriftleg melding (PDF, 44 kB), evnt. søknad, til barneverntensta.

Private, t.d. familie, vener og naboar, kan og melde bekymring (PDF, 44 kB) til barnevernet.

Ansvaret for barnevernet ligg til barnverntenesta i Høyanger kommune.

Krisesituasjonar

Høyanger kommune har ingen vaktordning for barnevern utanom kontortid. Om det oppstår krisesituasjonar, ta kontakt med Politiet på tlf 02800.

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Høyanger kommune har samarbeid og avtale med stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane til kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald.

  • Døgnvakt Krisesenteret: 57 74 36 00

Alarmtelefonen for barn og unge - 116111Logo - alarmtelefonen for barn og unge.png - Klikk for stort bilete

Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116111 (gratis) er ein naudtelefon for barn og unge. Der møter du vaksne som forstår korleis du har det og som bryr seg. Naudtelefonen er open når barnevernkontora er stengde. I vekedagar er naudtelefonen open frå kl. 15:00 til kl. 08:00 neste morgon. I helgene er telefonen open heile døgnet.

Familievern

Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebygging og oppfodrar om å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåste.

Tilbodet er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med ditt næraste familievernkontor.

Familiekontora for Sunnfjord og Sogn held til i Storehagen 1 B i Førde og Parkvegen 5 i Sogndal. Kontora dekker kommunane Askvoll, Aurland, Balestrand, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Sogndal, Solund, Vik og Årdal.

Publisert av Anita Taftø. Ansvarleg Barneverntenesta. Sist endra 15.11.2017 av Anita Taftø

Kontakt

Barnevernleiar

 

 
 
Login for redigering