Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapiavdelinga er ein del av helsetilbodet i Høyanger kommune.

Aktuelle arbeidsoppgåver er mellom anna:

  • Kartlegging av funksjonsnivå
  • Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
  • Rettleiing av brukarar, pårørande eller anna personell
  • Trening i daglege aktivitetar
  • Opptrening av funksjonsnivå
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel. Dette skjer i nært samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral
  • Tilpassing av bustad
  • Habilitering og rehabilitering
  • Samarbeid med andre kommunale tenester, som til dømes barnehage, skule, helsestasjon, heimeteneste, dagsenter for eldre og institusjon, og samarbeid med spesialisthelsetenesta

Fysioterapi

Fysioterapitenesta omfattar tenester fra privatpraktiserande fysioterapeutar og kommunalt tilsette fysioterapeuter. Kommunalt tilsette fysioterapeuter deltek aktivt i helsestasjon- og skulehelsetenesta, habilitering og rehabilitering. Det private fysioterapitilbodet rettar seg hovudsakleg mot trening av fysiske funksjonar og kurativ behandling.

Kommunale fysioterapeutar

Kommunale fysioterapeutar
Namn Stilling Arbeidsstad Telefon
Steffi Storch Fysioterapeut Høyanger Helsesenter: tysdag - fredag 992 19 340 / 57 71 16 62
Steffi Storch Fysioterapeut Sørsida bygdetun: måndag 92 19 340 / 57 71 16 62
Nina Bielawski Fysioterapeut Høyanger Helsesenter: tysdag - fredag 947 87 562 / 57 71 16 67
Nina Bielawski Fysioterapeut Lavik helsesenter: måndag 947 87 562 / 57 71 16 67
Ida Yttergård Turnus fysioterapeut Høyanger Helsesenter 979 98 972 / 57 71 16 65

Ergoterapi

Målet er at menneske med sjukdom, skade eller lyte som har eller står i fare for å få vanskar med å utføre daglege aktivitetar, skal få redusert følgjene av funksjonsproblem og fungere best mogeleg i samfunnet.

Kommunale ergoterapeutar

Kommunale ergoterapeutar
Namn Stilling Arbeidsstad Telefon
Thomas Rørvik einingsleiar Høyanger 992 19 341 / 57 71 16 61
Embla Stedje ergoterapeut Høyanger 992 19 309 / 57 71 16 64

Privatpraktiserande fysioterapeutar som mottek driftsstilskot frå Høyanger kommune: