Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapiavdelinga er ein del av helsetilbodet i Høyanger kommune.

Aktuelle arbeidsoppgåver er mellom anna:

  • Kartlegging av funksjonsnivå
  • Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
  • Rettleiing av brukarar, pårørande eller anna personell
  • Trening i daglege aktivitetar
  • Opptrening av funksjonsnivå
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel. Dette skjer i nært samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral
  • Tilpassing av bustad
  • Habilitering og rehabilitering
  • Samarbeid med andre kommunale tenester, som til dømes barnehage, skule, helsestasjon, heimeteneste, dagsenter for eldre og institusjon, og samarbeid med spesialisthelsetenesta

Fysioterapi

Fysioterapitenesta omfattar tenester fra privatpraktiserande fysioterapeutar og kommunalt tilsette fysioterapeuter. Kommunalt tilsette fysioterapeuter deltek aktivt i helsestasjon- og skulehelsetenesta, habilitering og rehabilitering. Det private fysioterapitilbodet rettar seg hovudsakleg mot trening av fysiske funksjonar og kurativ behandling.

Ergoterapi

Målet er at menneske med sjukdom, skade eller lyte som har eller står i fare for å få vanskar med å utføre daglege aktivitetar, skal få redusert følgjene av funksjonsproblem og fungere best mogeleg i samfunnet.

Privatpraktiserande fysioterapeutar som mottek driftsstilskot frå Høyanger kommune:

Høyanger Akupunktur og Fysioterapi Klinikk
Høyanger Akupunktur og Fysioterapi Klinikk
NamnBesøksadr.:Postadr.:TelefonMobil
Olav BergumAugust Gunnarskogs gate 2, 6993 HøyangerPostboks 29, 6991 Høyanger57 71 34 80915 20 969
Line Senneseth RåheimAugust Gunnarskogs gate 2, 6993 HøyangerPostboks 29, 6991 Høyanger57 71 34 80913 93 095
Linda VikenAugust Gunnarskogs gate 2, 6993 HøyangerEkornvegen 5 B, 6973 Sande952 09 503
Publisert av Anita Taftø. Sist endra 19.01.2018 av Anita Taftø

Kontakt

bilde av personen: Maria Gerd Borlaug
Einingsleiar fysikalsk avd. Koordinerande eining

 

 
 
Login for redigering