Høyanger Frivilligsentral

Høyanger frivilligsentral er ein del av rehabiliterings-/habiliteringstilbodet til personar med ulike utfordringar innan fysiske og psykiske lidingar, samt rusproblematikk der den einskilde kan delta på ulike aktivitetar og få tilpassa arbeidstrening.

Høyanger Frivilligsentral har som målsetting å betre brukarane si kjensle av god livskvalitet ved å tilby eit aktivt og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre, førebyggje isolasjon og hjelpe brukaren til meistring og integritet i kvardagen. Vi samarbeider tett med psykiatritenesta i open omsorg og NAV.

Bruktbutikken er ein sentral del av vårt daglege virke, der brukarane er ein viktig ressurs. Vi sel brukte møblar og gjenstandar. Her er òg sal av produkt som er laga på frivilligsentralen.