Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Høyanger Frivilligsentral

Høyanger frivilligsentral er ein del av rehabiliterings-/habiliteringstilbodet til personar med ulike utfordringar innan fysiske og psykiske lidingar, samt rusproblematikk der den einskilde kan delta på ulike aktivitetar og få tilpassa arbeidstrening.

Høyanger Frivilligsentral har som målsetting å betre brukarane si kjensle av god livskvalitet ved å tilby eit aktivt og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre, førebyggje isolasjon og hjelpe brukaren til meistring og integritet i kvardagen. Vi samarbeider tett med psykiatritenesta i open omsorg og NAV.

Bruktbutikken er ein sentral del av vårt daglege virke, der frivillige er ein viktig ressurs. Vi sel brukte møblar og gjenstandar. Her er òg sal av produkt som er laga på frivilligsentralen.

Kontakt

Einingsleiar Høyanger Frivilligsentral
  • Tlf: 57 71 23 45
  • Mob: 992 19 348
  • E-post: