Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Klage på helse- og omsorgstenester

Kva kan du klage på?

  • at du ikkje har fått den tenesta du ønskjer
  • forhold ved tenesta du ikkje er fornøgd med
  • kritikkverdige forhold
  • sakshandsaminga

Klage på vedtaket

Har du fått avslag på ei helseteneste du meiner du har rett på, kan du klage. Dette kallast ein rettigheitsklage. Ein rettigheitsklage sender du til Høyanger kommune, Tiltaksteam, postboks 159, 6991 Høyanger. Vi går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endrast.

Om vedtaket ikkje vert endra etter handsaming i klageutval for helse- og omsorgstenester, vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som avgjer saka.

Klage på tenesta

Dersom du er misnøgd med ei helseteneste du får, til dømes på sjukeheim, bør du først vende deg munnleg eller skriftleg til einingsleiar. Ver tydeleg på kva du er misnøgd med og kva du ønskjer å endre.

Når dei som utfører tenesta, får klagen din, må dei undersøkje saka og endre tilbodet dersom det ikkje er godt nok. Fører ikkje klagen fram, må du sjølv sende ein skrifteg klage til Fylkesmannen som gjer ei vurdering i saka.

For å få medhald i klagen kan Fylkesmannen starte ei tilsynssak. Avdekkar dei feil, må desse utbetrast. Får du ikkje medhald frå Fylkesmannen, er neste klageinstans Sivilombodsmannen.

Hjelp til å klage

Treng du hjelp til å klage, kan du ta kontakt med Høyanger kommune, tlf. 57 71 16 00.

Du kan også ta kontakt med Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane. Dei hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.