Klage på helse- og omsorgstenester

Kva kan du klage på?

  • at du ikkje har fått den tenesta du ønskjer
  • forhold ved tenesta du ikkje er fornøgd med
  • kritikkverdige forhold
  • sakshandsaminga

Klage på vedtaket

Har du fått avslag på ei helseteneste du meiner du har rett på, kan du klage. Dette kallast ein rettigheitsklage. Ein rettigheitsklage sender du til Høyanger kommune, Tiltaksteam, postboks 159, 6991 Høyanger. Vi går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endrast.

Om vedtaket ikkje vert endra etter handsaming i klageutval for helse- og omsorgstenester, vert klagen sendt vidare til Statsforvaltaren i Vestland som avgjer saka.

Klage på tenesta

Dersom du er misnøgd med ei helseteneste du får, til dømes på sjukeheim, bør du først vende deg munnleg eller skriftleg til einingsleiar. Ver tydeleg på kva du er misnøgd med og kva du ønskjer å endre.

Når dei som utfører tenesta, får klagen din, må dei undersøkje saka og endre tilbodet dersom det ikkje er godt nok. Fører ikkje klagen fram, må du sjølv sende ein skrifteg klage til Statsforvaltaren som gjer ei vurdering i saka.

For å få medhald i klagen kan Statsforvaltaren starte ei tilsynssak. Avdekkar dei feil, må desse utbetrast. Får du ikkje medhald frå Statsforvaltaren, er neste klageinstans Sivilombodsmannen.

Hjelp til å klage

Treng du hjelp til å klage, kan du ta kontakt med Høyanger kommune, tlf. 57 71 16 00.

Du kan også ta kontakt med Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane. Dei hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.