Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Nasjonale myndigheiter oppmodar om at alle planlagde arrangement blir avlyst. Om arrangement ikkje kan utsettast gjeld desse reglane:

Innandørs er det tillate med 20 personar på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.

Innandørs er det tillate med 50 personar på idrettsarrangement for personar under 20 år som tilhøyrer idrettslag i same kommune.

Utandørs er det tillate med kun 50 personer på arrangement.

Det er tillate med 50 personar i gravferd og bisetting når det er med faste tilviste plassar.

Smittevernråd for ramadan


Reglar for arrangørar  


Råd for arrangement og sosiale samankomstar på helsenorge.no
 

Er du ansvarleg arrangør og i tvil om du kan arrangere?

Vi ønsker at arrangørar skal halde seg til regelverket.

Dei som ønsker det kan registrere sitt arrangement og legge ved dokumentasjon så er vi informert. Er de i tvil om det kan arrangerast og treng rettleiing eller godkjenning, må det søkast. I utgangspunktet kan vi ikkje dispensere frå max deltakarar, men vi kan gje råd om gjennomføring og organisering. 

Meld inn arrangementet eller aktiviteten innan 5 verkedagar før dato.

E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Når eit arrangement blir avlyst, er det arrangøren sjølv som må bere dei økonomiske kostnadane dette fører til, jamfør smittevernlova 4-1 og 1-5. Sjå eige rundskriv frå staten.

Ved arrangement for menneske i risikogrupper, ber vi om at dei får arrangement vurdert av kommuneoverlegen.

Slik søkjer du om leige av kommunale bygg til private arrangement