Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 Munnbind skal brukast dersom du ikkje klarer å halde avstand på 2 meter, til andre rundt deg. 

Det blir ope for testing langfredag i Høyanger tettstad. Det er ikkje høve til å tinge tid på førehand. Møt opp ved teststasjonen i Storgata 3 frå kl 11 til kl 12.

Høyanger kommune tilbyr no elektronisk registrering av alle personar frå og med 18 år som ønskjer/ikkje ønskjer vaksine mot Covid-19 i Høyanger kommune. For at vi skal kunne nå deg når det er din tur til å få vaksine, må du registrere deg. 

 

Regjeringa innfører nye tiltak gjeldande frå natt til torsdag 25. mars og førebels fram til måndag 12. april.

 

 

 

Nasjonale myndigheiter oppmodar om at du ikkje reiser på påskeferie dersom du er sjuk, i karantene eller ventar på prøvesvar. Nasjonale tiltak der du bur, gjeld også for deg når du reiser på påskeferie, dersom tiltaka der er strengare enn dit du reiser. Kjem du frå område med strenge nasjonale smittevernreglar, bør du ikkje reise på påskeferie.

Beredskapsleiinga i Høyanger kommune oppmodar alle om å bruke munnbind på butikkane, i påskeveka.

Ved innreise til Noreg er det krav om karantene for utanlandske arbeidstakarar, og som hovudregel skal karantene føregå på karantenehotell. Arbeidsgjevarar som sjølv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må søke og få lokala førehandsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Regjeringa vidarefører stort sett dei nasjonale smitterverntiltaka fram til midten av mars.

Her er nokre av endringane som gjeld frå 23. februar:


- Skjenkestopp kl 22:00

- Opnar opp for idrettsarrangement og konkurranse for barn og unge under 20 år i eigen kommune, med maks 50 deltakarar

- Endrar kravet om fastmonterte seter, dette betyr blandt anna at ein kan ha gravferd med inntil 100 personar, på faste tilviste plassar. 

 

Høyanger kommune har motteke spørsmål om 17. mai feiringa 2021. Høyanger kommune hadde digital feiring i 2020, det blir ikkje slik i år.

17. mai feiringa 2021 vert utfordrande og ein må sjå korleis smittesituasjonen utviklar seg framover. Helsedirektør Bjørn Guldvog fryktar at også markeringa i år kan bli avgrensa.

Beredskapsleiinga, i samråd med kommuneoverlegen, tilrår at det lokalt i Høyanger kommune opnast for fritidsaktivitetar for vaksne over 20 år, frå og med 8. februar 2021.

  • Vi oppmodar om at ein ikkje kryssar kommune-grenser for å delta i aktivitetar.
  • Ved lokalt smitteutbrot vil det igjen kunne stengast på kort varsel.