Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vi har to smittetilfelle hos oss med ukjend smitteveg, påvist den 25.11 og 28.11. Førebels er det ikkje utbredt smitte i Høyanger kommune.

Vi må lære oss å akseptere at koronaviruset er i samfunnet vårt, og minner om at det viktig å følgje nasjonale råd og reglar. Hald avstand, vask hender og hald deg heime ved sjukdom. Ha låg terskel for å teste deg. Bestill testing her.  


Det er no auka merksemd grunna ny variant av koronaviruset, Omikron. Har du vore på reise og får symptom, må terskelen vere veldig låg for å teste deg, les meir her. 

Det står feil tidspunkt i annonsa i Ytre Sogn. Rett tidspunkt er: 

Onsdag 29. september 2021 kl 14:00 - 18:00

DROP-IN i Høyanger helsesenter, dagsenteret i 3. etg.

Ein elev ved Høyanger skule er påvist smitta av covid-19. Høyanger kommune følger nasjonale retningsliner og gjer tiltak utifrå dette.  

Vi ber om at barna ikkje får for mange nye nærkontaktar den kommande veka. 

 

Ønsker du å vaksinere deg med Moderna vaksine, tilbyr vi dette ved DROP-IN i Høyanger helsesenter, dagsenteret i 3. etg.:

Onsdag 29. september 2021 kl 14:00 - 18:00

 

Pasientar med følgande diagnosar vert no prioritert for 3. dose koronavaksine:

• Organtransplanterte
• beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon etter vurdering av behandlande sjukehusspesialist
• alvorleg og moderat primær immunsvikt
• aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5 
• avansert eller ubehandla hiv-infeksjon 
• Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immunsuppressiv behandling
• pasientar som av ansvarleg sjukehusspesialist er vurdert til å ha særs nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor 
• Pasientar med immunmedierte lidingar som vert behandla med eitt eller fleire av medikamenta som er lista opp under 

Har du lyst å reise på tur, men veit ikkje om du kan på grunn av koronaviruset?
Skal du arrangere konfirmasjon eller bryllaup, eller skal du på konsert?

Du må sjølv oppdatere deg på nasjonale retningsliner som du finn på: helsenorge.nofhi.no eller regjeringen.no
Har du spørsmål du ikkje finn ut av sjølv kan du sende førespurnad til postmottak@hoyanger.kommune.no. Då svarer vi deg så fort vi kan. 

Høyanger kommune har hatt besøk av ein smitta person. Personen er ikkje heimehøyrande i Høyanger kommune og er smitta utanfor kommunen. Den smitta oppheld seg ikkje lenger i kommunen. 
Som følgje av smittesporing er ein person sett i karantene. 

 

Vi ber om at alle mellom 12 og 17 år registrerer seg for vaksine.

Registrer deg her 
 

 

Kommunen har fått melding om at en mogleg smitteførande person har vore passasjer på følgande bussruter onsdag 11. august:

Valdresruta frå Fagernes til Lærdal med avgang frå Fagernes kl. 16.30 og vidare frå Lærdal til Sogndal med avgang kl. 19.20 og vidare med avgang frå Sogndal kl 22.05 til Høyanger. 

 

 

Høyanger kommune har fått påvist to smitta av covid-19. Dei smitta er sett i isolasjon. Smittesporing er gjennomført.