Lege

Høyanger legeteneste har fem fastlegar og ein turnuslege som til saman har ansvaret for innbyggjarane i kommunen. Kommunen har tre legekontor som er lokalisert i Høyanger, Lavik og på Søreide. Legane er òg ansvarlege for legevaktberedskapen i kommunen på dagtid. Legetenesta er i tillegg bemanna med fem medarbeidarar. Av desse er det ein bioingeniør ved laboratoriet, ein sjukepleiar og tre helsesekretærar.

Når du treng hjelp, kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
  (telefon 57 83 23 00 dersom du er utanfor distriktet)
 • 113 når det er akutt og står om liv

Treng du hjelp på dagtid, kan du ringe legekontoret og spørje om du kan få time. Det vil bli vurdert kor mykje det hastar og vanlegvis vil du få ein time på dagen dersom situasjonen krev det.

Legekontora i Høyanger kommune

  Telefonnr: Opningstid: Telefontid:
Legekontora i Høyanger kommune

Høyanger legekontor
Storgata 8
6993 Høyanger

57713900

Måndag til og med fredag:

kl. 08:00 - 15:00
frå 1. mai til 14. september.

kl. 08:00 - 15:45
frå 15. september til 30. april.

Måndag til og med fredag:

kl. 08:15 - 10:30 og
kl. 13:00 - 14:45
frå 1. mai til 14. september.

kl. 08:15 - 10:30 og
kl. 13:00 - 15:30
frå 15. september til 30. april.

Lavik legekontor
Kvamsvegen 7
6947 Lavik
57714495

Måndag og onsdag:

kl. 08:00 - 15:00
frå 1. mai til 14. september.

kl. 08.00 - 15:45
frå 15. september til 30. april.

Måndag og onsdag:

kl. 08:15 - 11:00 og
kl. 13:00 - 14:45

Legekontoret på Sørsida
Sørsida bygdetun
Søreide
5962 Bjordal
57710233

Tysdag:

kl. 09:00 - 14:00 eller etter avtale

Tysdag:

kl. 09:15 - 14:00

 

Ønskjer du kontakt med fastlegen din, har legen telefontid frå kl. 08:30 til kl. 09:30.

Bytte fastlege?

Det er NAV som administrerer ordninga med fastlege. Du kan bytte fastlege på nettsida til NAV eller ringe Fastlegetelefonen 810 59 500. Du kan bytte fastlege to gonger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller dersom fastlegen din sluttar eller reduserer lista si.

Akutt hjelp/legevakt

På dagtid er legevakta ved Høyanger helsesenter. Etter kontortid er Høyanger kommune med i den interkommunale legevaktordninga SYS IKL. Du ringer alltid telefon 113 dersom du treng akutt hjelp.

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som ikkje kan vente til vanleg kontortid. Her er nokre døme:

 • smerter i brystet eller magen
 • pustevanskar
 • akutt sjukdom eller alvorleg forverring av kronisk sjukdom
 • nedsett allmenntilstand hjå born
 • alvorleg akutt psykisk sjukdom/rusproblematikk, evt. forgiftning
 • mistanke om komplikasjonar i svangerskap
 • kuttskader som må syast
 • andre skader som treng nærare undersøking, evt. også med røntgenbilete
 • uklare tilstandar med urovekkande symptom
 • spedbarn med uklare symptom

Kart over legekontora i Høyanger kommune:

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 14.12.2016 av Anita Taftø
 
 
Login for redigering