Psykisk helse

Psykisk helsearbeid er eit tilbod til deg som treng hjelp til å handtere ei psykisk liding eller ein vanskeleg livssituasjon. Det kan òg vere hjelp til pårørande.

Hjelpa kan bestå av samtalar, råd, rettleing, informasjon, aktivisering og støtte. Kontakten kan vere i heimen eller på kontoret til psykiatrisk sjukepleiar.

Heimebuande menneske i alle aldrar og livsfasar som meiner dei har behov for psykisk helsearbeid sine tenester, kan søkje om dette.

Høyanger frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein del av rehabiliterings-/habiliteringstilbodet til menneske med psykiske funksjonshemmingar. Frivilligsentralen er først og fremst ein triveleg og sosial møtestad med aktivitetar og arbeidstrening. Frivilligsentralen har som målsetting å betre brukarane si kjensle av god livskvalitet ved å tilby eit aktivt og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre, førebyggje isolasjon og hjelpe brukaren til eit mest mogleg sjølvhjelpt tilvære.

Psykiatritenesta

Psykiatritenesta gir hjelp og støtte til personar som har psykiske vanskar og som treng oppfølging i kvardagen. Les meir om tilbodet om psykiatrisk sjukepleie.

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Pakkeforløpa for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukarane. Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester samt andre relevante aktørar.

For meir informasjon sjå: nettsida til Helsedirektoratet: Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Høyanger kommune kan ein kontakte fastlegekontoret eller psykiatritenesta for nærare informasjon om pakkeforløpa for psykisk helse og rus.

Høyanger legekontor: tlf: 57 71 39 00 måndag til fredag kl. 08.00-15.30.

Kontaktperson psykiatritenesta: Inger Johanne W. Berge, tlf.: 97998976 tysdag til fredag mellom kl 08.00-15.00.