Rustenesta

Rustenesta i Høyanger kommune er eit lavterskeltilbod der ein ikkje treng å søkje om tenesta for å ha rettar til bistand. Alle kan kontakte rustenesta; personar som har eller lurer på om dei har eit avhengigheitsproblem, pårørande, born som pårørande og fagpersonar/andre einingar. Rustenesta tek i mot bekymringsmeldingar.

Rustenesta tilbyr oppfølging, koordinering av tenestetilbod, støttesamtalar og råd og rettleiing knytt til andre tilbod i kommunen. Vi samarbeider med andre instansar. Vi har teieplikt.

Rustenesta er open for uforpliktande kontakt om du lurer på om du, eller nokon rundt deg, held på å utvikle rusmiddelavhengigheit.

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Pakkeforløpa for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukarane. Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester samt andre relevante aktørar.

For meir informasjon sjå: nettsida til Helsedirektoratet: Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Høyanger kommune kan ein kontakte fastlegekontoret eller psykiatritenesta for nærare informasjon om pakkeforløpa for psykisk helse og rus.

Høyanger legekontor: tlf: 57 71 39 00 måndag til fredag kl. 08.00-15.30.

Kontaktperson psykiatritenesta: Inger Johanne W. Berge, tlf.: 97998976 tysdag til fredag mellom kl 08.00-15.00.

Vakttelefonar

  • Open omsorg Høyanger, mobil 992 19 300, utanom kontortid
  • Rusettervernet i Sogn og Fjordane, mobil 948 34 493 eller 415 07 533
  • Helse Førde, tysdagar og torsdagar kl. 12:00 - kl. 15:45. Spør etter vakt rus.