Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Avlastning i sjukeheim

Avlastinga er til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver. Den kan òg bli gitt som heimehjelp og dagopphald. Den hjelpetrengande sjølv kan også søkje. Dersom omsorgsytar skal planlegge ferie eller at ein på annan måte er avhengig av avlastning i ein bestemt periode, bør det søkjast ein månad før perioden tek til.

Kriterie

Personen som får avlastning, må ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Moment som ein kan ta omsyn til, er mellom anna om søkjaren arbeider mange timar pr. månad med omsorgsarbeid, om arbeidet er meir tyngjande enn vanleg og om det fører til avbrot i søvn om natta eller sosial isolasjon.

Tenesta er gratis.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad. Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden, må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den saman med søknaden.

Søknadsskjema

Tiltaksteamet handsamar søknaden fortløpande, og du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden sender du til:

Høyanger kommune
v/tiltaksteam
Postboks 159
6991 Høyanger

Her finn du Høyanger sjukeheim

Kontakt

Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim
  • Tlf: 57 71 16 02
  • Mob: 992 19 328
  • E-post: