Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Korttidsplass

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim for personar som har behov for rehabilitering og utgreiing.

Kven kan søkje korttidsopphald i institusjon?

 • søkjar må bu i Høyanger kommune
 • søkjar må ha behov for tidsavgrensa heildøgns omsorg, legetilsyn og sjukepleie ved institusjon
 • helseproblemet må vere så kompleks at tenester i heimen ikkje dekker søkjar sitt hjelpebehov
 • søkjar må ha behov for etterbehandling etter sjukehusopphald
 • søkjar må ha behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
 • søkjar må ha behov for opptrening til å meistre gjeremåla i kvardagen

Korttidsopphald i institusjon med rehabiliteringstilbod

 • søkjar må etter kommunen si tverrfaglege vurdering vere eigna til rehabilitering i institusjon på grunn av akutt funksjonssvikt etter operasjon, skade eller sjukdom.
 • søkjar må ha potensiale og motivasjon for rehabilitering.

Korttidsopphald i institusjon grunna avlastningsbehov

 • Pårørande må yte omfattande og særleg tyngande omsorgsarbeid.
 • Den omsorgstrengande må bu i Høyanger kommune.
 • Tenester i heimen dekker ikkje hjelpebehova til den omsorgstrengande.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommune, og du må sende ein skriftleg signert søknad. Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden, må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

Søknadsskjema

Tiltaksteamet hansamar søknaden fortløpande, og du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden sender du til

Høyanger kommune
v/tiltaksteam
Postboks 159
6991 Høyanger

Betaling for korttidsopphald

Ved korttidsopphald i institusjon er eigenbetalinga regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.

Korttidsopphold i institusjon koster i 2020 kr 170,- per døgn og dagopphald kostar kr 90,-.

Her finn du Høyanger sjukeheim

Kontakt

Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim
 • Tlf: 57 71 16 02
 • Mob: 992 19 328
 • E-post: