Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Korttidsplass

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim for personar som har behov for rehabilitering og utgreiing.

Kven kan søkje korttidsopphald i institusjon?

 • søkjar må bu i Høyanger kommune
 • søkjar må ha behov for tidsavgrensa heildøgns omsorg, legetilsyn og sjukepleie ved institusjon
 • helseproblemet må vere så kompleks at tenester i heimen ikkje dekker søkjar sitt hjelpebehov
 • søkjar må ha behov for etterbehandling etter sjukehusopphald
 • søkjar må ha behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
 • søkjar må ha behov for opptrening til å meistre gjeremåla i kvardagen

Korttidsopphald i institusjon med rehabiliteringstilbod

 • søkjar må etter kommunen si tverrfaglege vurdering vere eigna til rehabilitering i institusjon på grunn av akutt funksjonssvikt etter operasjon, skade eller sjukdom.
 • søkjar må ha potensiale og motivasjon for rehabilitering.

Korttidsopphald i institusjon grunna avlastningsbehov

 • Pårørande må yte omfattande og særleg tyngande omsorgsarbeid.
 • Den omsorgstrengande må bu i Høyanger kommune.
 • Tenester i heimen dekker ikkje hjelpebehova til den omsorgstrengande.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommune, og du må sende ein skriftleg signert søknad. Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden, må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

Søknadsskjema

Tiltaksteamet hansamar søknaden fortløpande, og du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden sender du til

Høyanger kommune
v/tiltaksteam
Postboks 159
6991 Høyanger

Betaling for korttidsopphald

Ved korttidsopphald i institusjon er eigenbetalinga regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.

Korttidsopphold i institusjon koster i 2020 kr 170,- per døgn og dagopphald kostar kr 90,-.

Her finn du Høyanger sjukeheim

Kontakt

Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim
 • Tlf: 57 71 16 02
 • Mob: 992 19 328
 • E-post: