Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Sjukeheimsplass

Langtidsplass på sjukeheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Kriterie

Søkjar må ha behov for langtidsplass i sjukeheim. Før sjukeheimsplass vert innvilga, bør det vere prøvd ut med tenester i heimen.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad. Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden, må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

Søknadsskjema

Tiltaktsteamet handsamar søknaden fortløpande, og du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden sender du til

Høyanger kommune
v/tiltaktsteam
Postboks 159
6991 Høyanger

Betaling for sjukeheimsplass

Ved langtidsplass i institusjon vert eigenbetalinga basert på inntekt og skal betatast pr. månad. Korleis eigenbetalinga vert utrekna, går fram av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.

Kart over sjukeheimar i Høyanger kommune

 Kart : Sjukeheimar

Kontakt

Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim
  • Tlf: 57 71 16 02
  • Mob: 992 19 328
  • E-post:  

 

Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim
  • Tlf: 57 70 74 02
  • Mob: 992 19 361
  • E-post: