Sjukeheimsplass

Langtidsplass på sjukeheimen er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk/sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Kriterie

Søkjar må ha behov for langtidsplass i sjukeheim. Før sjukeheimsplass vert innvilga, bør det vere prøvd ut med tenester i heimen.

Korleis søkje

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad. Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden, må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

Søknadsskjema

Tiltaktsteamet handsamar søknaden fortløpande, og du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

Søknaden sender du til

Høyanger kommune
v/tiltaktsteam
Postboks 159
6991 Høyanger

Betaling for sjukeheimsplass

Ved langtidsplass i institusjon vert eigenbetalinga basert på inntekt og skal betatast pr. månad. Korleis eigenbetalinga vert utrekna, går fram av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.

Kart over sjukeheimar i Høyanger kommune

 Kart : Sjukeheimar