Folkehelsa i Høyanger

Ei rekke forhold i samfunnet påverkar folkehelsa, som bustad, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. For å nå målet om betre folkehelse, må vi alle bidra; frivillige organisasjonar, næringslivet, alle kommunale verksemder og kvar enkelt av oss har ansvar for eiga helse. Folkehelsearbeidet er samfunnet sin samla innsats for å påverke det som fremjar og held ved like helsa til innbyggjarane. Saman skapar vi et bærekraftig Høyangersamfunn!
 

God oversikt – ein føresetnad for god folkehelse

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkninga, saman med positive og
negative faktorar som kan verke inn på helsetilstanden. God oversikt kan bidra til eit meir
treffsikkert folkehelsearbeid. 

Oppgåva med å ha oversikt over folkehelsa(tilstand og påverkningsfaktorar) inneberer følgjande:

1. Å utarbeide eit oversiktsdokument kvart fjerde år som grunnlag for kommunens planstrategi, kommuneplan og styring. Folkehelseoversiktsdokument for Høyanger kommune 2018- 2022.  (PDF, 2 MB)


2. Å ha løpande oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorar. Hensikta er å sikre eit folkehelsehensyn i perioden mellom planlovgivninga sine fireårsintervallar. Kvart år utarbeider Folkehelseinstituttet ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylker i landet, her vert utvalde folkehelsefaktorar presentert. Les meir om folkehelseprofilen for Høyanger og korleis du brukar den her: 


FHI folkehelseprofilGjennom eit nytt interaktivt verktøy har Vestland fylkeskommune laga ei samla oversikt over resultata i folkehelsebarometeret for alle 43 kommunar i Vestland fylke og for fylka i landet. Dette er eit nyttig verktøy for å raskt å få overblikk over folkehelsesituasjonen i kommunane. I karta viser vi om bydelane, kommunane og fylka skil seg signifikant frå landssnittet, og du kan sjå tala bak og utvikling for kvar bydel/kommune/fylke med få tastetrykk


Folkehelsebarometeret

 

Satsingsområde for folkehelsearbeidet i Høyanger kommune

Kommunen arbeidar for eit inkluderande og levande lokalsamfunn, og satsar på:

  • Reduksjon i sosiale helseskilnader
  • Fysisk aktivitet, kosthald og tannhelse
  • Førebygging av skade og ulykker
  • Rus, tobakk- og dopingmidlar

Høyanger kommune har vedteke avtale om partnarskap for folkehelsearbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Folkehelsearbeidet skal vere tverrsektorielt, og viktige samarbeidspartar utanom kommuneorganisasjonen er frivillige lag og organisasjonar, næringsliv, og statlege organ.

Folkehelsearbeid er samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre og fremme befolkninga si helse gjennom å svekke faktorar som medfører helserisiko, og styrke faktorar som bidreg  til betre helse. Omsynet til innbyggjarane si helse skal ivaretakast i kommunal og fylkeskommunal planlegging. Dette gjennom både folkehelselova og plan og bygningslova § 3-1; planar skal ”fremme befolkninga si helse og motverke sosiale helseskilnadar”. 

Trygge lokalsamfunn

Høyanger kommune er godkjend som "Trygt lokalsamfunn" i WHO (Verdens helseorganisasjon) sitt Safe Community nettverk. Å ha status som "Trygt lokalsamfunn" vil seie at ein skal arbeide målretta og systematisk med å førebyggje skader og ulukker i tråd med 6 "reglar" utarbeidde av WHO.

Høyanger vart sertifisert som Trygt Lokalsamfunn i 2002 og resertifisert i 2010. I 2016 ble Høyanger kommune resertifisert i Trygge lokasamfunn gjennom SKAFOR (Skadeforebyggende Forum), og har inngått ein intensjonsavtale med Trygge Lokalsamfunn. Sertifiseringa er gjennom den norske modellen, som er meir tilpassa det norske miljøet, enn den internasjonale modellen  gjennom WHO.

Det er god aktivitet i det førebyggande arbeidet både innan skader, ulukker og kriminalitet. «Saman om tryggleik» starta opp i 1998 og samarbeidspartnarar har heile tida vore Politiet, lag og organisasjonar, Hydro Høyanger og andre verksemder.

Mange tiltak innan barn og ungdom sitt oppvekstmiljø er med på å bygge gode haldningar hjå born og unge. Førebyggande arbeid skjer på mange ulike plan og for alle aldrar. Hovudmålgruppene er barn, ungdom og eldre, med faste årlege program for alle.

Organisering - Trygt lokalsamfunn

Trygt lokalsamfunn er eit av satsingsområda i kommunen sitt folkehelsearbeid. Folkehelserådet er arbeids- og ressursgruppe med medlemmar frå kommunen, frivillige, privat næringsliv og politietat. Kommunen og dei størst bedriftene i tettstaden Høyanger har samarbeid om HMS arbeid. HMT-utvalet for utemiljø tek imot meldingar frå publikum, gjer synfaring og syter for utbetring av farlege forhold.  

Tryggleiksveka

Tryggleiksveka vert årleg markert i veke 38 der målgruppa er alle, men med ulike tema kvart år. Målet med tryggleiksveka er å ha tryggleik i fokus. Det skjer i samarbeid mellom kommune, privat næringsliv og mange frivillige organisasjonar. Torgdag med mellom anna brannvern og stand om rusførebygging. Det er eit spesielt tema for kvart år.

Eksempel på tema:

  • Trygg i vatn og båt
  • Trygge aktive barn og unge - tryggleik i samband med fysisk aktivitet
  • Din tur, trygg i naturen
  • Trygg bruk av nettet, mobil og data
  • Førstehjelp
  • Vald i familien, med særleg fokus på vald mot barn  

Folkehelsekoordinator ligg under tenesteområde kultur og folkehelse, og skal samarbeide og kommunisere med både interne og eksterne partar. Arbeidsstad: Høyanger rådhus , August Gunnarskogsgate 1, 6993 Høyanger.