Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Allemannsretten og bålbrenning

Allemannsretten gjev oss rett til å ferdast fritt når ein går tur i utmark og til å hauste av goda i naturen. Vi har og rett til å nytte båt, raste, bade, overnatte, sykle og ri langs stiar og vegar i utmarka.

Frå 15. april til 15. september er det generelt forbod mot bålbrenning i Noreg. I denne perioda er det, grunna fare for skog-, gras- og lyngbrannar, ikkje tillete å tenne bål i skogmark utan løyve frå den lokale brannsjefen

 

Allemannsretten gjev oss og nokre pliktar: 

  • Ta omsyn til utmarksnæringane.
  • Hugs å lukke alle grinder. 
  • Vis omsyn til andre brukarar av utmarka. 
  • Ikkje skade naturmiljøet.
  • Ikkje forstyrr dyr og fuglar, medrekna reir og ungar.
  • Hugs bandtvang for hund i perioden 1. april – 20 august, eller så lenge det er bufe på beite (utvida bandtvang t.o.m. 31. oktober)
  • Motorferdsel i utmark er ikkje tillate utan særskild løyve frå kommunen.
  • Det er ikkje tillate å tenne opp bål i skog og mark i tida 15. april – 15. september.

Meir om allemannsretten her.