Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Allemannsretten og bålbrenning

Allemannsretten gjev oss rett til å ferdast fritt når ein går tur i utmark og til å hauste av goda i naturen. Vi har og rett til å nytte båt, raste, bade, overnatte, sykle og ri langs stiar og vegar i utmarka.

Frå 15. april til 15. september er det generelt forbod mot bålbrenning i Noreg. I denne perioda er det, grunna fare for skog-, gras- og lyngbrannar, ikkje tillete å tenne bål i skogmark utan løyve frå den lokale brannsjefen

 

Allemannsretten gjev oss og nokre pliktar: 

  • Ta omsyn til utmarksnæringane.
  • Hugs å lukke alle grinder. 
  • Vis omsyn til andre brukarar av utmarka. 
  • Ikkje skade naturmiljøet.
  • Ikkje forstyrr dyr og fuglar, medrekna reir og ungar.
  • Hugs bandtvang for hund i perioden 1. april – 20 august, eller så lenge det er bufe på beite (utvida bandtvang t.o.m. 31. oktober)
  • Motorferdsel i utmark er ikkje tillate utan særskild løyve frå kommunen.
  • Det er ikkje tillate å tenne opp bål i skog og mark i tida 15. april – 15. september.

Meir om allemannsretten her.