Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Kommunar, idrettslag, andelslag eller andre kan søkje om midlar til bygg og anlegg.

Det kan søkjast om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet, og som ikkje er hefta med kommersielle interesser.

Kven kan søkje?

  • Kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar.
  • Anlegget må vere med i det prioriterte handlingsprogrammet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Søk spelemidlar

Kommunen gir rettleiing og handsamar søknader om statlege spelemidlar til anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkjast om tilskot til:

  • ordinære anlegg
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten.

Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd (idrett og fysisk aktivitet for alle).

Reglar og anna informasjonsmateriell kan hentast på departementet si nettside www.idrettsanlegg.no

Anlegget må vere med i ein vedteke kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (XLSX, 27 kB).

Nokre anlegg vert styrt av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er t.d. fleirbrukshallar og alpinanlegg.

For anlegg for friluftsliv i fjellet, ta kontakt med Den Norske Turistforening (DNT) e-post: info@turistforeningen.no

Kontakt

Konsulent kultur og folkehelse
  • Tlf: 57 71 15 67
  • Mob: 992 19 384
  • E-post: