Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturpris

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. 

Retningsliner ved tildeling:

Målgruppe 
Enkeltpersonar, lag/grupper.

Kriterium
Det skal gjerast kjent i avisene at kulturpris skal tildelast, og alle innbyggarane i kommunen kan kome med grunngjevne framlegg. Prisen skal tildelast kvart år dersom Utval for kultur finn kvalifiserte kandidatar.
Enkeltpersonar/lag/ grupper kan ikkje fremje forslag om eige kandidatur.

Kulturprisen skal vanlegvis tildelast:

  • Personar/grupper som har lagt ned ein stor innsats i lagsarbeidet, for å drive laget godt og for å engasjere flest mogleg i lagsaktivitet og skape eit godt miljø i lagsområdet.
  • Personar/grupper som har brukt mykje av fritida si til ulønna instruksjonsarbeid i idrettslag, ungdomslag, song og musikk o.l
  • Personar/grupper som har lagt ned eit stort arbeid til beste for born og ungdom
  • Personar/lag som har lagt ned mykje arbeid for å halde på, vidareføre og fornye gamle skikkar, tradisjonar og uttrykksformer, tekvare på gamle ting, samla inn lokalhistorisk stoff eller på annan måte oppmuntra til lokalt medvit.
  • Personar/lag som har brukt mykje av tida si til å fremja kunstnarleg skaping og oppleving.

Kulturprisen kan evt. delast mellom maksimum 2 kandidatar

Høyanger kommune står fritt til å velje kandidat også blant tidlegare års framlegg.


Frist for innsending av framlegg vert annonsert i lokalavisene (oktober/november kvart år).

Framlegg sendast: Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger.

Vedtak om tildeling av kulturpris vert gjort av Utval for kultur.
Klage handsamast av Høyanger kommune si klagenemnd.

Sist endra 11.12.2014